ตลอดชีวิตนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณ

นายฤทธิชัย   วิเศษชาติ  (ครูเต้ย)

ประวัติส่วนตัว
      
เกิดเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2524 ตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ เป็นบุตรของนายเสริม วิเศษชาติและนางคำพอย วิเศษชาติ เป็นบุตรคนที่ 2 จากพี่น้องจำนวน 4 คน
      
ปัจจุบันสมรสกับนางจิตรา วิเศษชาติ มีบุตรด้วยกันจำนวน 3 คน คือ เด็กชายฐิติกรบวรศาสตร์ วิเศษชาติ เด็กหญิงพรธิราวิรดา วิเศษชาติ และเด็กหญิงฐิติรัตน์ณัฐวรา วิเศษชาติ

คุณพ่อเสริม คุณแม่คำพอย ครอบครัวของข้าพเจ้า น้องอาร์ตี้ น้องอาร์ตอม น้องอาร์ตัง

ประวัติการศึกษา
      จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนเพชรราษฎร์บำรุง
           - นักเรียนผู้นำด้านส่งเสริมอนามัย
      จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนเพชรวิทยาคาร
           - นักเรียนเกรดเฉลี่ยยอดเยี่ยม
           - นักเรียนดีเด่นด้านการแต่งกาย
           - นักเรียนผู้นำด้านการพัฒนาโรงเรียน
           - นักเรียนผู้นำด้านการบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม
           - นักเรียนผู้นำด้านการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
      จบการศึกษาปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัญฑิต สาขาวิชาเคมี จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เกียรตินิยม)
           - นิสิตทุน สควค.
           - อุปนายกสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์
           - ประธานฝ่ายนิสิตสัมพันธ์ สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์
           - นิสิตโครงการ The Best and the brightest ศึกษาดูงานที่สหรัฐอเมริกา
      จบการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอน (เคมี)

รับเกียรติบัตรตอนอยู่ ม.1
เพื่อนๆ ของข้าพเจ้า
รับเกียรติบัตรตอนอยู่ ม.6
ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
โครงการวิทยาศาสตร์สัญจร
ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
Stanford University, U.S.A.
Sun Microsystem, U.S.A.
Golden gate bridge, U.S.A.

ประวัติการรับราชการ
     
เริ่มรับราชการเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2548 ตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
           -
ผู้ช่วยงานโรงเรียนสีขาว
           -
ผู้ช่วยงานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
         
  - ผู้ช่วยงานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
           - หัวหน้างานยานพหนะในสถานศึกษา
           - หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
           - ปัจจุบันเป็นหัวหน้างานแผนงานและงบประมาณ


ผลงานระดับประถมและมัธยมศึกษา

1. เด็กชายฤทธิชัย วิเศษชาติ ผ่านการอบรมหลักสูตร โครงการผู้นำนักเรียนฝ่ายส่งเสริมอนามัย จากสำนักงานการประถมศึกษาและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2534
2. เด็กชายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดเรียงความ จาก โรงเรียนเพชรวิทยาคาร กรมสามัญศึกษา จังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2537
3. เด็กชายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ยิมนาสติก ม้ากระโดด รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี จากสำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2537
4. เด็กชายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับรางวัลเกรดเฉลี่ยสูงเป็นอันดับ 3 (3.90) ชั้น ม.1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2537 จาก โรงเรียนเพชรวิทยา กรมสามัญศึกษา จังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2538
5. เด็กชายฤทธิชัย วิเศษชาติ ผ่านการอบรมหลักสูตร ผู้ฝึกสอนลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ รุ่นที่ 2 จากโรงเรียนเพชรวิทยาคาร กรมสามัญศึกษา จังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2538
6. เด็กชายฤทธิชัย วิเศษชาติ ผ่านการอบรมหลักสูตรโครงการผู้นำเยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2538
7. เด็กชายฤทธิชัย วิเศษชาติ ผ่านการอบรมค่ายเยาวชน กฟผ. จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2538
8. เด็กชายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จิตรกรรมภาพไทยลายเส้น บุคคล ระดับ ม.ปลาย จากกลุ่มโรงเรียนกรมสามัญจังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2538
9. นายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับรางวัลนักเรียนที่มีผลการเรียนดี 3.50 ขึ้นไป จาก โรงเรียนเพชรวิทยาคาร กรมสามัญศึกษา จังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2539
10. นายฤทธิชัย วิเศษชาติ ผ่านการอบรมโครงการเพื่อนเตือนเพื่อน จากสำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่ 21-29 มิถุนายน 2539
11. นายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในการวาดภาพในวันวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.ต้น จาก โรงเรียนเพชรวิทยาคาร กรมสามัญศึกษา จังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2539
12. นายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้เป็นตัวแทนนักกีฬาเซปัคตะกร้อโรงเรียนเพชรวิทยาเข้าแข่งขันกีฬาสถาบันการศึกษาแห่งชาติ จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 21 จาก โรงเรียนเพชรวิทยาคาร กรมสามัญศึกษา จังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2539
13. นายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในการวาดภาพกิจกรรมวันคริสต์มาส ระดับชั้น ม.ต้น จาก โรงเรียนเพชรวิทยาคาร กรมสามัญศึกษา จังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2539
14. นายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ในการแข่งขันอ่านเร็วภาษาอังกฤษ ระดับ ม.ต้น จาก โรงเรียนเพชรวิทยาคาร กรมสามัญศึกษา จังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2540
15. นายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นด้านการแต่งกาย จาก โรงเรียนเพชรวิทยาคาร กรมสามัญศึกษา จังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2540
16. นายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับประกาศนียบัตรสอบได้ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น จากกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2540
17. นายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันวาดภาพ ในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2540 จาก โรงเรียนเพชรวิทยาคาร กรมสามัญศึกษา จังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2540
18. นายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับเกียรติบัตรเกรดเฉลี่ยยอดเยี่ม ระดับชั้น ม.3 จาก โรงเรียนเพชรวิทยาคาร กรมสามัญศึกษา จังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2540
19. นายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้บำเพ็ญประโยชน์ด้านพัฒนาต่อส่วนรวม จาก โรงเรียนเพชรวิทยาคาร กรมสามัญศึกษา จังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2540
20. นายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับเกียรติบัตรคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ระดับชั้น ม. 4 จากโรงเรียนเพชรวิทยาคาร กรมสามัญศึกษา จังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2540
21. นายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้ทำคะแนนในรายวิชา ท 402 สูงสุดประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2541 จากโรงเรียนเพชรวิทยาคาร กรมสามัญศึกษา จังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2541
22. นายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันวาดภาพในวันสุนทรภู่ จากโรงเรียนเพชรวิทยาคาร กรมสามัญศึกษา จังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2541
23. นายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.ปลาย จากกลุ่มโรงเรียน กรมสามัญศึกษา จังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2541
24. นายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับเกียรติบัตรเป็นตัวแทนโรงเรียนเข้าแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.ปลาย ประจำปี 2541 จากโรงเรียนเพชรวิทยาคาร กรมสามัญศึกษา จังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2541
25. นายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันวาดภาพ ระดับ ม.ปลาย ในการแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จากโรงเรียนเพชรวิทยาคาร กรมสามัญศึกษา จังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2541
26. นายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย ในการแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จากโรงเรียนเพชรวิทยาคาร กรมสามัญศึกษา จังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2541
27. นายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับเกียรติบัตรผู้ช่วยผู้ตัดสินกีฬาเปตอง ในการแข่งขันกีฬาภายใน (เพชรวิทย์เกมส์) ประจำปี 2541 จากโรงเรียนเพชรวิทยาคาร กรมสามัญศึกษา จังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2541
28. นายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับเกียรติบัตรผู้ช่วยผู้ตัดสินกีฬาเทเบิลเทนนิส ในการแข่งขันกีฬาภายใน (เพชรวิทย์เกมส์) ประจำปี 2541 จากโรงเรียนเพชรวิทยาคาร กรมสามัญศึกษา จังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2541
29. นายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันเทเบิลเทนนิส ชายคู่ ระดับ ม.5-6 ในการแข่งขันกีฬาภายใน (เพชรวิทย์เกมส์) ประจำปี 2541 จากโรงเรียนเพชรวิทยาคาร กรมสามัญศึกษา จังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2541
30. นายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้กระทำกิจกรรมดีเด่นด้านเป็นผู้นำในการพัฒนาโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ จากโรงเรียนเพชรวิทยาคาร กรมสามัญศึกษา จังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2541
31. นายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันเซปักตะกร้อ ในการแข่งขันกีฬาภายใน (เพชรวิทย์เกมส์) ประจำปี 2541 จากโรงเรียนเพชรวิทยาคาร กรมสามัญศึกษา จังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2541
32. นายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันเทเบิลเทนนิส ชายเดี่ยว ระดับ ม.5-6 ในการแข่งขันกีฬาภายใน (เพชรวิทย์เกมส์) ประจำปี 2541 จากโรงเรียนเพชรวิทยาคาร กรมสามัญศึกษา จังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2541
33. นายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้กระทำกิจกรรมดีเด่นด้านผลการเรียนดี ระดับชั้น ม.5 จากโรงเรียนเพชรวิทยาคาร กรมสามัญศึกษา จังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2541
34. นายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับเกียรติบัตรยอดนักอ่านดีเด่น ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2541 จากโรงเรียนเพชรวิทยาคาร กรมสามัญศึกษา จังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2541
35. นายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันโต้วาที ในงา ระดับ ม.ปลาย ในงานสัปดาห์ห้องสมุด จากโรงเรียนเพชรวิทยาคาร กรมสามัญศึกษา จังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2541
36. นายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันตอบปัญหาทั่วไป ระดับ ม.ปลาย ในงานสัปดาห์ห้องสมุด จากโรงเรียนเพชรวิทยาคาร กรมสามัญศึกษา จังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2541
37. นายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับเกียรติบัตรการแสดงละครภาษาอังกฤษในการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษเนื่องในเทศกาลวันคริสต์มาส จากโรงเรียนเพชรวิทยาคาร กรมสามัญศึกษา จังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2541
38. นายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับรางวัลชมเชยอันดับที่ 2 ในการตอบปัญหาธรรมะ ทางก้าวหน้า ครั้งที่ 17 ระดับชั้น ม.ปลาย จากชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2542
39. นายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนมีผลการเรียนยอดเยี่ยม ระดับชั้น ม.ปลาย ประจำปีการศึกษา 2541 จากโรงเรียนเพชรวิทยาคาร กรมสามัญศึกษา จังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2542
40. นายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับเกียรติบัตรผู้นำกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ปีการศึกษา 2541 จากโรงเรียนเพชรวิทยาคาร กรมสามัญศึกษา จังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2542
41. นายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.ปลาย จากกลุ่มโรงเรียน กรมสามัญศึกษา จังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2542
41. นายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันเซปักตะกร้อ รุ่นชายทั่วไป ในงานกีฬาภายใน (เพชรวิทย์เกมส์) จากโรงเรียนเพชรวิทยาคาร กรมสามัญศึกษา จังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2542
42. นายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2542 จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น
43. นายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 วาดภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย ในการแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์ จากโรงเรียนเพชรวิทยาคาร กรมสามัญศึกษา จังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2542
44. นายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนเพชรวิทยาคาร กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2543

ผลงานระดับอุดมศึกษา
1. นายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับคัดเลือกเป็นนิสิตทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) จากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าศึกษาต่อคณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เมื่อปี 2543
2. นายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับวุฒิบัตรเข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และปลูกฝังคุณลักษณะความเป็นครู ครั้งที่ 5 จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระหว่างวันที่ 20-23 มีนาคม 2544
3. นายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับวุฒิบัตรเป็นกรรมการจัดการประชุมเชียร์นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2544
4. นายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับวุฒิบัตรเป็นคณะกรรมการดำเนินการโครงการวิทยาศาสตร์สัญจร จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2544
5. นายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับวุฒิบัตรเป็นคณะกรรมการดำเนินการโครงการส่งเสริมนักเคมีรุ่นเยาว์ จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2544
6. นายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับวุฒิบัตรเข้าร่วมโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ภาคฤดูร้อน ประจำปี จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระหว่างวันที่ 27-29 มีนาคม 2545
7. นายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับวุฒิบัตรเป็นกรรมการจัดการประชุมเชียร์นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2545
8. นายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับเกียรติบัตรในการทำหน้าที่ตำแหน่งประธานฝ่ายนิสิตสัมพันธ์ สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2545 จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2545
9. นายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยระดับปริญญาตรี จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2546
10. นายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับหนังสือรับรองการฝึกงานในส่วนช่างสุขาภิบาล สำนักการช่าง จากสำนักงานเทศบาลนครขอนแก่น ระหว่างวันที่ 2 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2546
11. นายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับเกียรติบัตรเป็นคณะกรรมการ ตำแหน่งอุปนายกคนที่ 1 สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2545 จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2546
12. นายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับเกียรติบัตรนิสิตโครงการ the best and the brightest ศึกษาดูงานสหรัฐอเมริกา จากทบวงมหาวิทยา เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2546
13. นายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับอนุมัติสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรบัญฑิต (เคมี) เกียรตินิยมอันดับ 2 จาก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2547
14. นายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับวุฒิบัตรเข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และปลูกฝังคุณลักษณะความเป็นครู ครั้งที่ 8 จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏมหาสารคาม ระหว่างวันที่ 16-19 มีนาคม 2547
15. นายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับเกีรยติบัตรเป็นคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันทักษะการพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน ช่วงชั้นที่ 1-3 จากสำนักงานกลุ่มพื้นที่การศึกษาเกษตรสมบูรณ์ 2 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2547
16. นายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับรางวัลชมเชยสื่อการสอนทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จาก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2547
17. นายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับวุฒิบัตรเข้าร่วมกิจกรรมค่ายปลูกฝังคุณลักษณะความเป็นครูและเสริมประสบการณ์วิชาชีพครู ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู จากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 17-22 มีนาคม 2548
18. นายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับใบรับรองวุฒิการศึกษาสำเร็จตามหลักสูตรประกาศนียบัตรบัญฑิตทางการสอน (เคมี) จาก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2548

ผลงานในระหว่างการรับราชการครู
1. นายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับรางวัลห้องเรียนดีเยี่ยมตามโครงการกิจกรรม 5 ส ประจำเดือน พฤษภาคม 2548 จากโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา จ.ชัยภูมิ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2548
2. นายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับเกียรติบัตรเป็นคณะกรรมการดำเนินงานในการแข่งขันกอล์ฟการกุศล บ้านเป้าวิทยากอล์ฟคัพ ครั้งที่ 1 จากโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 2 และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเขื่อนจุฬาภรณ์ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2548
3. นายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับวุฒิบัตรผ่านการอบรมหลักสูตรยุทธศาสตร์การจัดการเรียนรู้ของครูยุคใหม่สู่ความก้าวหน้า จากสถาบันพัฒนาความก้าวหน้า เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2548
4. นายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้ควบคุมนักเรียนเข้าประกวดแข่งขันกิจกรรมวิทยาศาสตร์ตามโครงการแข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์จากคณะกรรมการบริหารจัดการศึกษา ช่วงชั้นที่ 4 เขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ร่วมกับศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 4 โรงเรียนภูเขียว เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2548
5. นายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับเกียรติบัตรผ่านการอบรมการผลิตสื่อการเรียนการสอน (บทเรียนออนไลน์) จากศูนย์พัฒนาสื่อการเรียนการสอน ช่วงชั้นที่ 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ระหว่างวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2548
6. นายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้บริจาคทุนสนับสนุนทุนการศึกษา จำนวน 1,700 บาท ประจำปีการศึกษา 2548 จากโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 2 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2548
7. นายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับเกียรติบัตรผ่านการฝึกทบทวนวิชาระเบียบแถว สวนสนามและการชุมนุมรอบกองไฟของลูกเสือ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 2 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2549
8. นายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับวุฒิบัตรผ่านการอบรมหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา รุ่นที่ 2 จากศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดชัยภูมิ ระหว่างวันที่ 6-8 มีนาคม 2549
9. นายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับเกียรติบัตรผ่านการอบรมโครงการ 2549 ปีแห่งการปฏิรูปการเรียนการสอน จากสำนักงานคณะกรรมการบริหารจัดการศึกษา ช่วงชั้นที่ 4 เขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 2 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2549
10. นายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับวุฒิบัตรผ่านการอบรมหลักสูตรยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ จากสถาบันพัฒนาความก้าวหน้า ระหว่างวันที่ 5-6 พฤษภาคม 2549
11. นายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับเกียรติบัตรเป็นคณะกรรมการตัดสินกีฬาประเพณีสงกรานต์ต้านยาเสพติด ประจำปี 2549 จากเทศบาลตำบลบ้านเป้า เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2549
12. นายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับเกียรติบัตรเป็นวิทยากรอบรมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2549 จากศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดป่าหนองดินดำ ร่วมกับโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ระหว่างวันที่ 22-27 พฤษภาคม 2549
13. นายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ไม่มีวันลา เนื่องในวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2549 จากโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 2 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2549
14. นายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับเกียรติบัตรเป็นคณะกรรมการการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2549 จากเทศบาลตำบลบ้านเป้า เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2549
15. นายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับเกียรติบัตรผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน จากกลุ่มพื้นที่การศึกษาเกษตรสมบูรณ์ 4 ระหว่างวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2549
16. นายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้ให้การสนับสนุนการเลือกตั้งโดยได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่นับคะแนนในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป้า จากเทศบาลตำบลบ้านเป้า เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2549
17. นายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับเกียรติบัตรเป็นกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ในงานมหกรรมการประกวดแข่งขันทักษะวิชาการช่วงชั้นที่ 4 เขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 2 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2549
18. นายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับรางวัลเหรียญทองการประกวดแข่งขันสื่อการเรียนการสอนในงานมหกรรมการประกวดแข่งขันทักษะวิชาการช่วงชั้นที่ 4 เขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 2 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2549
19. นายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับเกียรติบัตรในการนำผลงานเข้าสื่อการเรียนการสอนเข้าร่วมการประกวดแข่งขันสื่อการเรียนการสอนในงานมหกรรมการประกวดแข่งขันทักษะวิชาการช่วงชั้นที่ 4 เขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 2 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2549
20. นายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับเกียรติบัตรผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าประกวดแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์จนได้รับรางวัลเหรียญเงินในงานมหกรรมการประกวดแข่งขันทักษะวิชาการช่วงชั้นที่ 4 เขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 2 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2549
21. นายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับเกียรติบัตรเป็นกรรมการดำเนินการแข่งขันกอล์ฟการกุศล บ้านเป้าวิทยากอล์ฟคัพ ครั้งที่ 3 จากโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา เขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 2 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2549
22. นายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับเกียรติบัตรเป็นคณะกรรมการดำเนินงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2550 จากเทศบาลตำบลบ้านเป้า เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2550
23. นายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับรางวัลครูผู้สอนสาระวิทยาศาสตร์ดีเด่น เนื่องในวันครู ประจำปี 2550 จากศูนย์เครือข่ายการศึกษาเกษตรสมบูรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 2 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2550
24. นายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับประกาศนียบัตรผู้มีคะแนนสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานการสอบคัดเลือก โครงการตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้า ครั้งที่ 25 จากคณะกรรมาธิการการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภาร่วมกับชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2550
25. นายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับเกียรติบัตรจากการบริจาคเงินทำบุญจำนวน 300 บาท จากโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา
เขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 2 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2550
26. นายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับเกียรติบัตรดูแลห้องเรียนในระดับดีมาก ประจำเดือนกรกฎาคม จากโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา เขตพื้นที่การศึกษา ชัยภูมิ เขต 2 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2550
27. นายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมประกวดสื่อการสอนทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับอุดมศึกษา งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 23 จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2550
28. นายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับเกียรติบัตรผ่านการอบรมตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตรพัฒนาครูผู้ช่วย จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชัยภูมิ เขต 2
เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2550
29. นายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับเกียรติบัตรเป็นคณะกรรมการตัดสินกีฬาวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2550 จากเทศบาลตำบลบ้านเป้า เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2550
30. นายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับประกาศเกียรติคุณจากการบริจาคโลหิตเพื่อแสดงความจงรักภักดีและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากจังหวัดชัยภูมิร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2550
31. นายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับเกียรติบัตรเป็นคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการค่ายอัฉริยภาพดนตรี-นาฏศิลป์พื้นเมือง
จากโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา เขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 2 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2550

32. นายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับเกียรติบัตรเป็นวิทยากรอบรมโครงการค่ายพัฒนาผู้เรียน จากโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2551
33. นายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับเกียรติบัตรเป็นคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม จากโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2551
34. นายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับเกียรติบัตรครูผู้อุทิศเวลาให้กับทางราชการดีเด่น เนื่องในไหว้ครู จากโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา องค์การบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2551
35. นายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับเกียรติบัตรผ่านการอบรมตามโครงการพัฒนาสมาชิกสหกรณ์ฯ กลุ่มเกษตรสมบูรณ์ 3 เรื่อง กฎหมายที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันและการดูแลรักษาสุขภาพ จากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2551
36. นายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับเกียรติบัตรเป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 8 จากเทศบาลตำบลบ้านเป้า เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2551
37. นายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับเกียรติบัตรผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมกีฬาเทเบิลเทนนิสในการแข่งขันกีฬาสถาบันการศึกษาแห่งชาติจังหวัดชัยภูมิ (กีฬานักเรียนโซนหุบเขา) ครั้งที่ 33 ณ โรงเรียนภูเขียว จากศูนย์เครือข่ายการมัธมศึกษาช่วงชั้นที่ 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 2 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2551
38. นายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับเกียรติบัตรเป็นกรรมการตัดสินกีฬาเทเบิลเทนนิสในการแข่งขันกีฬาสถาบันการศึกษาแห่งชาติจังหวัดชัยภูมิ (กีฬานักเรียนโซนหุบเขา) ครั้งที่ 33 ณ โรงเรียนภูเขียว จากศูนย์เครือข่ายการมัธมศึกษาช่วงชั้นที่ 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 2 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2551
39. นายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับเกียรติบัตรเป็นคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส จากโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2551

40. นายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับเกียรติบัตรผู้ฝึกสอนกีฬาเทเบิลเทนนิสยอดเยี่ยมในการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษา (รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี) จังหวัดชัยภูมิ จากการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2552
41. นายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับเกียรติบัตรผู้บริจาคทุนแก่นักเรียน จำนวน 500 บาท ตามโครงการระดมทุนเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552 จากโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2552
42. นายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับเกียรติบัตรผู้ฝึกสอนกีฬาเทเบิลเทนนิสในการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 27 ศรีลำดวนเกมส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2552

43. นายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับเกียรติบัตรผู้ฝึกสอนกีฬาเทเบิลเทนนิสจังหวัดชัยภูมิ รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ในการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31 รอบคัดเลือกตัวแทนเขตการแข่งขันที่ 3 ณ จังหวัดยโสธร จากจังหวัดยโสธร เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2552
44. นายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับเกียรติบัตรการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โดยการตอบปัญหาจากหนังสือพิมพ์ข่าวสด ด้วยไปรษณียบัตร ทุกสัปดาห์ในเดือนพฤศจิกายน จากโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552
45. นายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับเกียรติบัตรรางวัลห้องเรียนระดับดีเยี่ยม ประจำเดือน พฤศจิกายน จากโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2552
46. นายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับเกียรติบัตรเป็นคณะกรรมการตัดสินกีฬา ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 9 ประจำปี 2552 จากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2552
47. นายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับเกียรติบัตรผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม กีฬาเทเบิลเทนนิสในการแข่งขันกีฬาสถาบันการศึกษาแห่งชาติจังหวัดชัยภูมิ (กีฬานักเรียนโซนหุบเขา) ครั้งที่ 34 จากจังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2552
48. นายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับเกียรติบัตรผู้บริจาคเงินสนับสนุนการจัดการศึกษา จำนวน 1200 บาท ประจำปีการศึกษา 2552 จากโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2552
49. นายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับเกียรติบัตรผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลประเภทการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 เหรียญทอง จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2553
50. นายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับเกียรติบัตรเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 งานมหกรรมวิชาการ ท้องถิ่นไทยชัยภูมิ ครั้งที่ 1 จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2553
51. นายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับเกียรติบัตรผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลประเภทการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 4 เหรียญทอง จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2553
52. นายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับประกาศเกียรติคุณครูดีเด่น วันครูแห่งชาติ ประจำปี 2553 จากสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 4 เขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 2 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2553
53. นายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับเกียรติบัตรผู้ฝึกสอนนักกีฬาเทเบิลเทนนิสเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ครั้งที่ 27 กรุงเทพฯเกมส์ 2553 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2553
54. นายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ส่งเสริมการอ่านในโครงการ NANMEEBOOKS READING CLUB ปีที่ 9 จากบริษัทนานมีบุ๊คส์ จำกัด เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2553
55. นายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับเกียรติบัตรผู้เข้าร่วมโครงการและอ่านหนังสือครบตามกำหนดในโครงการ NANMEEBOOKS READING CLUB ปีที่ 9 จากบริษัทนานมีบุ๊คส์ จำกัด เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2553
56. นายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับเกียรติบัตรเป็นคณะกรรมการผู้ตัดสินฟุตซอลเทศบาลบ้านเป้าสำราญไชยต้านภัยยาเสพติดครั้งที่ 7 ประจำปี 2553 จากเทศบาลตำบลบ้านเป้า เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2553
57. นายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับอนุโมทนาบัตรสมทบทุนสร้าง สภ.บ้านเป้า จำนวน 100 บาท จากวัดป่าห้วยกุ่ม เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2553
58. นายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับประกาศเกียรติคุณเป็นคณะกรรมการพิธีมอบ-เปิดอาคารเตชะธัมโม สถานีตำรวจภูธรบ้านเป้า เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2553
59. นายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้ผ่านการอบรมเสริมศักยภาพความเข้มแข็งสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เติมพลังสถานศึกษาพอเพียง รุ่นที่ 1 จากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับโครงการวิจัยเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2553
60. นายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอนกีฬาเทเบิลเทนนิส กีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดชัยภูมิ (อบจ.ชัยภูมิเกมส์) ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2553
61. นายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะความเป็นเลิศ เทิดพระเกียรติองค์ราชัน ได้รับรางวัลเหรียญทอง ประเภทการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) จากกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับจังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2553
62. นายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับเกียรติบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการ ผู้เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่บุคคล ประจำ 2553 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2553
63. นายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับเกียรติบัตรคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการประชาชนชาวไทยทำความดีบริจาคโลหิตถวายพ่อของแผ่นดิน เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2553
64. นายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับเกียรติบัตรผู้ฝึกสอนกีฬาเทเบิลเทนนิสยอดเยี่ยมจากการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษา (รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี) จังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2553 จากการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2553
65. นายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้ฝึกสอนกีฬาเทเบิลเทนนิสในการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28 ประจำปี 2553 รอบคัดเลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ย่าโมท้องถิ่นเกมส์ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2553
66. นายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับวุฒิบัตรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนและการบริหารงบประมารของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2554 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2553
67. นายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับเกียรติบัตรในการดูแลเขตพื้นที่ระดับ ดีเยี่ยม ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2553
68. นายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับเกียรติบัตรในการดูแลห้องเรียนระดับ ดีเยี่ยม ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2553
69. นายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับเกียรติบัตรผู้ฝึกสอนดีเด่น จากการแข่งกีฬาสถาบันการศึกษาแห่งชาติจังหวัดชัยภูมิ (กีฬาโซนหุบเขา) ครั้งที่ 35 ประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2553

70. นายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) เป็น ครูสอนดี ประจำปี 2554
71. นายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับเกียรติบัตรจากศูนย์เครือข่ายการศึกษาอำเภอเกษตรสมบูรณ์ ร่วมกับสมาคมนักบริหารการศึกษาและผู้ประกอบวิชาชีพครูอำเภอเกษตรสมบูรณ์ ได้รับคัดเลือกเป็น ครูดีศรีเกษตรสมบูรณ์ ประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2554
72. นายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับเกียรติบัตรจากคณะกรรมการบริหารกลุ่มโรงเรียนเขาเขียว อบจ.ชัยภูมิ เข้ารับการประชุมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 21-22 มีนาคม 2554
73. นายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับเกียรติบัตรจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้าในการเป็นคณะกรรมการตัดสินกีฬาการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2554
74. นายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับเกียรติบัตรจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ในการเป็นคณะกรรมการตัดสินกีฬา การแข่งขันฟุตซอล บึงแก้งคัพ ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2554
75. นายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับเกียรติบัตรจากโรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคมในการเป็นวิทยากรสอนเสริมวิชาเคมี ตามโครงการสอนเสริมพัฒนาศักยภาพผู้เรียน เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2554
76. นายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับเกียรติบัตรจากสำนักท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยภูม จากการเป็นผู้ฝึกสอนกีฬาเทเบิลเทนนิสในการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33 ระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม - 2 กันยายน 2554
77. นายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) รางวัลชมเชย ระดับจังหวัด ครุผู้รับผิดชอบโครงการยุวชนประกันภัย ประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2554
78. นายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับเกียรติบัตรจากเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ โรงพยาบาลภูเขียวในการเป็นคณะกรรมการดำเนินงาน การบริจาคโลหิต เพื่อแสดงความจงรักภักดีและถวายเป็นพระราชกุศล ตามโครงการประชาชนชาวไทยทำความดีบริจาคโลหิตถวายพ่อของแผ่นดิน เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2554
79. นายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับเกียรติบัตรจากเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ โรงพยาบาลภูเขียวในการบริจาคโลหิต เพื่อแสดงความจงรักภักดีและถวายเป็นพระราชกุศล ตามโครงการประชาชนชาวไทยทำความดีบริจาคโลหิตถวายพ่อของแผ่นดิน เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2554
80. นายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับเกียรติบัตรจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ผ่านการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 11-21 กันยายน 2554
81. นายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับเกียรติบัตรสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิในการเข้าร่วมอบรมศาสนพิธีกรผู้ปฏิบัติงานพระราชพิธี รัฐพิธี และศาสนพิธี เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2554
82. นายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับเกียรติบัตรจากศูนย์การเรียนรู้คอมพิวเตอร์โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างและพัฒนาเว็บไซต์ประเภท CMS ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป Joomla ระหว่างวันที่ 16-17 กันยายน 2554
83. นายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับเกียรติบัตรจากจังหวัดนครราชสีมาร่วมกับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 33 รอบคัดเลือกตัวแทนเขตการแข่งขันกีฬาที่ 3 ระหว่างวันที่ 15-23 ตุลาคม 2554
84. นายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับเกียรติบัตรศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย สพม. เขต 33 ในการเข้าร่วมศึกษาดูงาน นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างอุปนิสัยพอเพียง เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2554
85. นายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับเกียรติบัตรจากเทศบาลนครอุบลราชธานี ผู้ฝึกสอนกีฬาเทเบิลเทนนิสการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบคัดเลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 29 นครเทียนเกมส์ ระหว่างวันที่ 20-29 ตุลาคม 2554
86. นายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับเกียรติบัตรจากจังหวัดชัยภูมิ ผู้ฝึกสอนกีฬาเทเบิลเทนนิสยอดเยี่ยม การแข่งขันกีฬาสถานบันการศึกษาแห่งชาติจังหวัดชัยภูมิ (กีฬานักเรียนโซนหุบเขา) ครั้งที่ 36 ระหว่างวันที่ 16-23 ธันวาคม 2554
87. นายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับเกียรติบัตรจากจังหวัดชัยภูมิ เป็นคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันกีฬาสถานบันการศึกษาแห่งชาติจังหวัดชัยภูมิ (กีฬานักเรียนโซนหุบเขา) ครั้งที่ 36 ระหว่างวันที่ 16-23 ธันวาคม 2554
88. นายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับเกียรติบัตรในการร่วมบริจาคสนับสนุนการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554 เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2554

89. นายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับเกียรติบัตรจากศูนย์พัฒนาทรัยากรมนุษย์โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา ผ่านการอบรมหลักสูตร การพัฒนาการเรียนรู้สู่ความยั่งยืนโดยผ่านกระบวนการออกแบบการเรียนรู้บูรณาการแบบ PBL ระหว่างวันที่ 11-13 มกราคม 2555
90. นายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับเกียรติบัตรจากสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) ผ่านการอบรม เรื่อง การจัดการเรียนรู้สู่คุณภาพการศึกษาของประชาคมอาเซียน เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2555
91. นายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับเกียรติบัตรจากบริษัทนานมีบุ๊ค จำกัด เป็นครูส่งเสริมการอ่านในโครงการ NANMEEBOOKS READING CLUB ปีที่ 11 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2555
92. นายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับวุฒิบัติจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผ่านการอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำผลงานทางวิชาการ (กลุ่มสาระวิชาบริหาร) ระหว่างวันที่ 13-17 กุมภาพันธ์ 2555
93. นายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับเกียรติบัตรจากกลุ่มโรงเรียนเขาเขียว อบจ.ชัยภูมิ เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากร กลุ่มโรงเรียนเขาเขียว เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2555
94. นายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับเกียรติบัตรจากโรงเรียนบ้านเป้าวิทยาในการเป็นวิทยากรอบรมโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เฉลิมพระเกียรติ 85 พรรษา มหาราชัน ต้านภัยยาเสพติด ระหว่างวันที่ 9-11 พฤษภาคม 2555
95. นายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับเกียรติบัตรจากโรงเรียนบ้านเป้าวิทยาในการร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการทางวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2555
96. นายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับเกียรติบัตรจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เป็นครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระหว่างวันที่ 24-26 พฤษภาคม 2555
97. นายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับวุฒิบัตรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ผ่านการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด ประจำปีงบประมาณ 2555 ระหว่างวันที่ 20-22 มิถุนายน 2555
98. นายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับเกียรติบัตรจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ผ่านการอบรมการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาความเป็นเลิศทางการเรียน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ระหว่างวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2555
99. นายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับเกียรติบัตรจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ผ่านการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาว่าด้วยการเบิกจ่ายและวิธีงบประมาณของบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ระหว่างวันที่ 23-25 กันยายน 2555
100. นายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับเกียรติบัตรจากโรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2555
101. นายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับเกียรติบัตรจากโรงเรียนบ้านเป้าวิทยาในการร่วมนำเสนอสรุปผลการปฏิบัติงาน ตามโครงการสรุปผลการปฏิบัติงานข้าราชการครู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2555
102. นายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับเกียรติบัตรจากโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา การร่วมนำเสนอสรุปผลการปฏิบัติงาน ระดับ ดีเด่น ตามโครงการสรุปผลการปฏิบัติงานข้าราชการครู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2555
103. นายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับเกียรติบัตรจากเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ผู้ฝึกสอนกีฬาเทเบิลเทนนิส การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 30 พระนางศรีเกมส์ ระหว่างวันที่ 17-26 ตุลาคม 2555
104. นายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับเกียรติบัตรจากคุรุสภา เป็นครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา / หน่วยงานต้นสังกัด ประจำปี 2555 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ดีเด่น เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2555
105. นายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับเกียรติบัตรจากคุรุสภา เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ หนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555
106. นายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับเกียรติบัตรจากเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ผู้ฝึกสอนกีฬาเทเบิลเทนนิส การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ครั้งที่ 30 พระนางศรีเกมส์ ระหว่างวันที่ 19-28 ธันวาคม 2555
107. นายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับเกียรติบัตรจากจังหวัดชัยภูมิ ผู้ฝึกสอนกีฬาเทเบิลเทนนิสดีเด่น การแข่งขันกีฬา สพม.ชัยภูมิเกมส์ (กีฬานักเรียนโซนหุบเขา) ครั้งที่ 37 ระหว่างวันที่ 13-18 ธันวาคม 2555


108. นายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับเกียรติบัตรจากบริษัทนามมีบุ๊คส์จำกัด เป็นครูส่งเสริมการอ่านในโครงการ 12 th NANMEEBOOKS READING CLUB วันที่ 15 มกราคม 2556
109. นายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับเกียรติบัตรจากบริษัทแม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด ผ่านการอบรมหลักสูตร ทักษะการคิดและการสร้างแบบฝึก วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2556
110. นายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับเกียรติบัตรจากภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นคณะกรรมการดำเนินโครงการ ค่ายเคมีครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 4-14 มีนาคม 2556
111. นายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับเกียรติบัตรจากโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการทางวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2556
112. นายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับเกียรติบัตรจากโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา เป็นวิทยากรโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เฉลิมพระเกียรติต้านภัยยาเสพติด ชั้น ม. 1 และ ม. 4 ประจำปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 6-8 พฤษภาคม 2556
113. นายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับเกียรติบัตรจากโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ผ่านการอบรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 1-2 มิถุนายน 2556
114. นายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับเกียรติบัตรจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ผ่านการอบรมโครงการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ระหว่างวันที่ 14-15 มิถุนายน 2556
115. นายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) สำเร็จการฝึกอบรมเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ หลักสูตรเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน ประจำปี 2556 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2556
116. นายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับเกียรติบัตรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผ่านการอบรมตามโครงการพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษแและเชี่ยวชาญ ระหว่างวันที่ 22-26 พฤษภาคม 2556
117. นายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับเกียรติบัตรจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การแสดงทางวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2556
118. นายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับเกียรติบัตรจากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ผ่านการอบรมหลักสูตรกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างพลังพฤติกรรมเขิงบวกคนวัยทีนสร้างปาฎิหาริย์แห่งชีวิตสู่การให้เพื่อสังคม ภายใต้โครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต เมื่อ กรกฎาคม 2556
119. นายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับเกียรติบัตรจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นอาจารย์ที่ปรึกษานักเรียน เข้าร่วมการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Scicnce Show) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2556
120. นายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับเกียรติบัตรจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นอาจารย์ที่ปรึกษานักเรียน เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2556
121. นายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้น ม.1 - ม.3 ระหว่างวันที่ 4-6 กันยายน 2556
122. นายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับเกียรติบัตรจากหนังสือพิมพ์สื่อสารธุรกิจ ประกาศเกียรติคุณเชิดชูคนดี ผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2556
123. นายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับเกียรติบัตรจากจังหวัดชัยภูมิ ผู้ฝึกสอนกีฬาเทเบิลเทนนิส เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31 รอบคัดเลือกระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ เมืองผู้กล้า พญาแล มอหินขาวเกมส์ ระหว่างวันที่ 21-30 ตุลาคม 2556
124. นายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับเกียรติบัตรจากจังหวัดเลย เป็นผู้ฝึกสอนกีฬาเทเบิลเทนนิส เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 30 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3 เมืองเลยเกมส์ ระหว่างวันที่ 5-15 พฤศจิกายน 2556
125. นายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน ผ่านการอบรมหลักสูตร การใช้งานคอมพิวเตอร์เพื่อการติดต่อสื่อสาร โครงการ ไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ ระหว่างวันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2556
126. นายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับเกียรติบัตรจากจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นผู้ฝึกสอนกีฬาเทเบิลเทนนิส เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 35 รอบคัดเลือกตัวแทนเขต 3 ภาคอีสานตอนล่าง อำนาจเจริญเกมส์ ระหว่างวันที่ 16-24 พฤศจิกายน 2556
127. นายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับเกียรติบัตรจากจังหวัดชัยภูมิ ผู้ฝึกสอนกีฬาเทเบิลเทนนิสยอดเยี่ยม ในการแข่งขันกีฬา สพม.ชัยภูมิเกมส์ (กีฬานักเรียนโซนหุบเขา) ครั้งที่ 35 ระหว่างวันที่ 15-20 ธันวาคม 2556

 

Free Traffic Counter
1800Flowers Discount Coupons  

ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่มาเยี่ยมชม