เคมีเพิ่มเติม 1
เคมีเพิ่มเติม2เคมีเพิ่มเติม3
เคมีเพิ่มเติม4


   เคมี  คือ  ศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับสสาร   ความสามารถของสสาร   การแปรรูปของสสาร
และ การปฏิสัมพันธ์กับพลังงาน และสสารเนื่องจากความหลากหลายของสสาร  ซึ่งส่วนใหญ่
จะอยู่ใน รูปของอะตอม  นักเคมีจึงมักศึกษาโครงสร้างคุณสมบัติ และการจัดเรียงอะตอม  
เพื่อรวมตัวกัน เป็นโมเลกุล   เช่น   แก๊ส   โลหะ   หรือ ผลึกคริสตัล  เคมี ปัจจุบันได้ระบุว่า
โครงสร้างของสสาร ในระดับอะตอม    ถือเป็นตัวกำหนดธรรมชาติของสสารทุกชนิดคำว่าเคมี 
ใน ภาษาอังกฤษ  คือ chemistry   เคมีมักจะถูก   เรียกว่าเป็นวิทยาศาสตร์ ศูนย์กลาง   
 เนื่องจากวิชาเคมีนั้น เชื่อมต่อ วิทยาศาสตร์อื่นๆเข้าด้วยกัน อย่างเช่นฟิสิกส์ ชีววิทยา
หรือแม้แต่ธรณีศาสตร์ เคมีนำทางศาสตร์ จำเพาะย่อยๆ มากมาย     ซึ่งโดย ทั่วไปแล้วมักจะ
เหลื่อมล้ำกับวิทยาศาสตร์อื่นๆ ในอัตราที่ถือว่า มากทีเดียว อย่างไรก็ตามศาสตร์  จำเพาะ
ย่อยนั้นถือว่ามีความสำคัญทางเคมี อย่างมาก เฉกเช่น การผลิตและทดสอบวัตถุที่แข็งแรง
การผลิตยาเพื่อรักษา โรคต่างๆ

      เคมี    มักแบ่งออกเป็นสาขาย่อยหลักๆ   ได้หลายสาขา   นอกจากนี้ยังมีสาขา
ทาง เคมี ที่มี ลักษณะ ที่ข้ามขอบเขต การแบ่งสาขา และบางสาขา ก็เป็นสาขาที่เฉพาะ
ทางมาก
      เคมีวิเคราะห์     (Analytical  Chemistry)  คือ  การวิเคราะห์ตัวอย่างสาร   
เพื่อศึกษา ส่วน ประกอบ ทางเคมี และโครงสร้าง
      ชีวเคมี  (Biochemistry) คือ การศึกษาสารเคมีปฏิกิริยาเคมีและปฏิสัมพันธ์ทาง
เคมีที่ เกิดขึ้น ในสิ่งมีชีวิต
      เคมีอนินทรีย์  (Inorganic Chemistry)     คือ    การศึกษาคุณสมบัติ  และปฏิกิริยา
ของสาร ประกอบอนินทรีย์     อย่างไรก็ตาม การแบ่งแยกระหว่างสาขาทางอินทรีย์    
 และสาขาอนินทรีย์ นั้นไม่ชัดเจน และยังมีการ เหลื่อม ของขอบเขตการศึกษาอยู่มาก
      เคมีอินทรีย์  (Organic  Chemistry)  คือการศึกษาโครงสร้าง,  สมบัติ,  ส่วนประกอบ  
และ ปฏิกิริยาเคมี ของสารประกอบอินทรีย์
      เคมีฟิสิกส์  (Physical Chemistry) คือ การศึกษารากฐานทางฟิสิกส์ของระบบและ
กระบวน การทางเคมี  ตัวอย่างที่เห็นก็เช่น   นักเคมีเชิง   ฟิสิกส์มักสนใจ  การอธิบายการ
เปลี่ยนแปลงทาง เคมีในเชิงของพลังงาน

    เคมี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมาศึกษาตอนปลายนั้น ตามหนังสือ สสวท. ได้แบ่งออก
เป็น 6 เล่ม คือ
     เคมีพื้นฐาน ซื่งประกอบไปด้วยความรู้ทั้งหมด 8 บท
     เคมีเพิ่มเติม 1 ซึ่งประกอบไปด้วย 3 บท คือ 1.อะตอมและตารางธาตุ 2.พันธะเคมี
3.สมบัติของธาตุและสารประกอบ
     เคมีเพิ่มเติม 2 ซึ่งประกอบไปด้วย 2 บท คือ 1.ปริมาณสัมพันธ์ 2.ของแข็ง ของเหลว
และแก๊ส
     เคมีเพิ่มเติม 3 ซึ่งประกอบไปด้วย 3 บท คือ 1.อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 2.สมดุลเคมี
3.กรด-เบส
     เคมีเพิ่มเติม 4 ซึ่งประกอบไปด้วย 2 บท คือ 1.ปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมี 2.ธาตุและสาร
ประกอบใน อุตสาหกรรม
     เคมีเพิ่มเติม 5 ซึ่งประกอบไปด้วย 3 บท คือ 1.เคมีอินทรีย์ 2.เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์
และ ผลิตภัณฑ์ 3.สารชีวโมเลกุล

  

พอเพียง

ดาวน์โหลด
หนังสือเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง


การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง

นานาคำถามเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


จากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับสังคมไทย

เส้นทางสู่ความพอเพียง


หน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ ม.1-3

หน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ ม.4-6


มีเพิ่มเติมนะครับ


ประวัติครูเต้ย

สมาชิกชมรม


 
การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา อปท.
ในระหว่างวันที่ 12 - 24 พฤศจิกายน 2556 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยได้จัดการอบรม
สัมมนาเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จำนวน ๓ รุ่นๆ ละ ๓ วัน โดยมีการให้ความรู้จากท่าน ดร.ปรียานุช ธรรมปิยา เกี่ยวกับการจัดการศึกษา
กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การขับเคลื่อน ปศพพ. สู่สถานศึกษา การจัดกิจกรรมการเรียรู้ ปศพพ.
การเรียนรู้หลักพอเพียงผ่านการเล่นเกม "ผู้นำพอเพียง" และเรียนรู้รายการเกณฑ์การประเมินสถานศึกษา
พอเพียง โดยมีวิทยากรร่วมจากโรงเรียนที่เป็น ศูนย์การเรียนรู้ฯ และสถานศึกษาพอเพียง ภาพกิจกรรม New

การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างอุปนิสัย "พอเพียง"
ในระหว่างวันที่ 28 - 29 พฤศจิกายน 2556 ข้าพเจ้าได้รับโอกาสอันดีในการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างอุปนิสัย "พอเพียง" โดยมูลนิธิสยามกัมมาจล และ
ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ รวมถึงได้รับความรู้จากท่าน ดร.ทิศนา แขมมณี
ในการพัฒนาทักษะการตั้งคำถาม เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเกิดทักษะการคิดและทักษะในการเรียนรู้ต่อไป
ขอขอบพระคุณมูลนิธิสยามกัมมาจลที่ให้โอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมดีๆ ดังกล่าว ภาพกิจกรรม New

กิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการจัดทำหลักสูตร และการทำวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพการขับเคลื่อน ปศพพ.
เมื่อวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ ข้าพเจ้า และคณะครูแกนนำได้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำหลักสูตรและการทำวิจัย
เพื่อพัฒนาศักยภาพการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถาบันการศึกษา ภายนอก ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ซึ่งจากกิจกรรมดังกล่าว พวกเราได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการของแต่ละโรงเรียน โดยผ่านเรื่องเล่าของครูแกนนำ
แต่ละท่าน และนอกจากนี้ ยังได้ทราบถึงแนวทางที่ชัดเจนในการประสานความร่วมมือในการขับเคลื่อนฯ ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

การประชุมเครือข่ายผู้ปกครองพอเพียง ณ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา
เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 ข้าพเจ้า คณะครูและนักเรียนแกนนำได้เข้าร่วมกิจกรรมประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง
พอเพียง เพื่อเป็นการขยายผลการดำเนินการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสร้างเครือข่าย
ในระดับผู้ปกครองสู่ชุมชน นอกจากนี้ยังเป็นการกระตุ้นให้ทุกฝ่ายเห็นความสำคัญและนำหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความยั่งยืนต่อไป ภาพกิจกรรม New

มีต่อเพิ่มเติมครับผม
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

สื่อการเรียนรู้ รายวิชาเคมี
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาเคมีนั้นบางครั้ง เราจำเป็นต้องให้นักเรียนได้คุ้นชินกับเคมี
ทฤษฎี สูตร หลักการต่างๆ เพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ดังกล่าว ข้าพเจ้าจึงได้ให้นักเรียนสร้างสรรค์
ผลงานตามความถนัดของแต่ละคน แต่ละกลุ่ม เพื่อให้เกิดผลงานที่มีคุณภาพ และสามารถ
ใช้ในการจัดการเรียนรู้หรือใช้ได้จริงในการนำไปใช้ประโยชน์อื่นๆ พร้อมทั้งทุกคนที่พบเห็น
ยังสามารถเรียนรู้เข้าใจได้โดยง่าย และเกิดความคุ้นชินกับรายวิชาเคมีมากที่สุด ภาพกิจกรรม

ตารางธาตุโออิชิ (OISHI Periodic Table) (13/9/54)
โครงงานตารางธาตุโออิชิเป็นผลงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ปีการศึกษา 2554 ที่ได้คิดประดิษฐ์
และพัฒนาสิ่งของเหลือใช้ให้กับมามีประโยชน์อีกครั้งหนึ่ง นอกจากจะเป็นโครงงานที่ได้สื่อการเรียนการสอน
เพื่อประกอบการจัดการเรียนรู้ ยังเป็นการประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนำมาบูรณาการ
ใช้ในการจัดกิจกรรมการทำโครงงานชิ้นนี้อีกด้วย นับว่าเป็นกิจกรรมโครงงานที่ได้ประโยชน์
อย่างหลากหลายด้านและคุ้มค่าในการจัดกิจกรรม ภาพกิจกรรม

ตารางธาตุกระป๋อง (CAN Periodic Table) (21/10/54)
โครงงานตารางธาตุกระป๋องเป็นผลงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ปีการศึกษา 2554 ที่ได้คิดประดิษฐ์และพัฒนาสิ่งของ
เหลือใช้ให้กับมามีประโยชน์อีกครั้งหนึ่ง นอกจากจะเป็นโครงงานที่ได้สื่อการเรียนการสอน เพื่อประกอบการจัดการเรียนรู้
ยังเป็นการประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนำมาบูรณาการใช้ในการจัดกิจกรรมการทำโครงงานชิ้นนี้อีกด้วย
นับว่าเป็นกิจกรรมโครงงานที่ได้ประโยชน์ อย่างหลากหลายด้านและคุ้มค่า ...การนำหลักคิดมาสู่ หลักปฏิบัติ...ภาพกิจกรรม

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง ตารางธาตุไม้
วัตถุประสงค์ในการจัดทำโครงงาน เพื่อให้นักเรียนมีความกระตือรือร้น และสนใจในการเรียน เกี่ยวกับตารางธาตุมากขึ้น จากผลการทดลอง
พบว่าตารางธาตุไม้ สามารถทำให้นักเรียน เกิดความสนใจ ในการเรียนเกี่ยวกับตารางธาตุมากขึ้น และสามารถทำให้นักเรียน
จดจำธาตุได้ง่ายยิ่งขึ้น จัดทำโดยนายราชัน   จำรัสจิตร  นายจักรชัย    จันทร์ขามป้อม   นายสุริยพงษ์   สุวรรณชาติ  นายวิทยา   เดชจำเริญ 
นายสรวิชญ์   กำลังกล้า  นางสาววรัญญา  คำจันทร์ ครูที่ปรึกษา ครูเต้ย วิทยากรท้องถิ่นนายปอนด์  เดชจำเริญ เผยแพร่ผลงาน

 

การติวการสอบโควต้า GAT PAT 2 และ ONET ปีการศึกษา 2556
ในระหว่างปีการศึกษา 2556 ทางโรงเรียนบ้านเป้าวิทยาได้จัดกิจกรรมติวข้อสอบให้กับนักเรียนชั้นมัธยม
ศึกษาปีที่ 6 เพื่อเตรียมตัวสู่การสอบทั้งในรอบโควต้า GAT PAT และ ONET เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้
ทักษะ และเทคนิคในการทำข้อสอบ นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างในช่วง
เสาร์ - อาทิตย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอีกด้วย ขอเป็นกำลังใจให้กับนักเรียนทุกคน ตั้งใจอ่านหนังสือและขยัน
ทำแบบฝึกหัดเพื่ออนาคตของตนเอง ภาพกิจกรรม New

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้รายวิชาเคมี Think Pair Share
ในระหว่างปีการศึกษา 2556 ทางรายวิชาเคมีได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค Think Pair Share
โดยให้นักเรียนเริ่มต้น ด้วยการสร้างสมาธิโดยการนั่ง เล่นเกมส์ และระลึกถึงสิ่งที่เรียนมาในคาบที่แล้ว
จากนั้นให้แต่ละคนร่วมกันศึกษาในหัวข้อที่กำหนด เมื่อเวลาผ่านไปก็ให้นักเรียนร่วมกันพูดคุยสิ่งที่ได้เป็นคู่ๆ
และขั้นตอนต่อไป คือ ส่งตัวแทนกลุ่มร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วมกัน สรุปทั้งหมด
ทำแบบฝึกหัดเพื่มเติมเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและทักษะต่อไป ภาพกิจกรรม New
กิจกรรมการหาไอโซเมอร์
ในกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง ไอโซเมอร์ เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักว่าทำไมสารอินทรีย์
ถึงมีจำนวนมากในธรรมชาติ ซึ่งสารมีสูตรโมเลกุลเหมือนกันแต่สามารถมีโครงสร้างได้หลากหลายแบบ นอกจากนี้
ยังเป็นการเลือกใช้ทรัพยากรที่คุ้มค่าและหาได้ในท้องถิ่น ไม่จำเป็นต้องใช้แบบจำลองที่มีราคาแพง
ภาพกิจกรรม New
CHEM CAMP 15 ค่ายเคมี ครั้งที่ 15
ในระหว่างวันที่ 4-14 มีนาคม 2556 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ได้จัดค่ายเคมี ครั้งที่ 15 ขึ้นที่โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา เพื่อเสริมสร้างความรู้ และทักษะทางด้าน
การปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะทางด้านเคมี โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา
ขอขอบคุณคณะอาจารย์และนิสิตนักศึกษา
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นมาเป็นอย่างสูง ภาพกิจกรรม New

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตใหม่
ขอแสดงความยินดีกับนายธนากร สนเจริญ นายกิตติพศ เทศสิงห์แที่สามารถสอบเข้าศึกษาต่อคณะศึกษาศาสตร์
สาขาสังคมศึกษา และเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมาตามลำดับโดยใช้ความรู้ความสามารถด้านกีฬา
เทเบิลเทนนิส ในรอบโควตาความสามารถพิเศษด้านกีฬา และนายเศรษฐพงศ์ เหล่าจันทร์คณะสาธารณะสุขศาสตร์
มหาวิทยาราชภัฎจันทรเกษม หลังจากที่ตั้งใจฝึกซ้อม และเข้าร่วมแข่งขันมามากมาย
นี้คือตัวอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงสิ่งที่ทำและตั้งใจก็จะประสบผลสำเร็จ
ครูก็ขอให้นักเรียนตั้งใจเรียนให้มากที่สุด เพื่อจะได้เป็นนิสิตนักศึกษาที่มีคุณภาพต่อไป
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตใหม่
ขอแสดงความยินดีกับนายพงศกร ลาภประเสริฐ นางสาวสุพัตรา ฤาเพียร และนางสาวศิริพร นวลมา
ที่สามารถ สอบเข้าศึกษาต่อการบัญชี นิติศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ คณิตศาสตร์ตามลำดับ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎนครราชสีมาตามลำดับโดยใช้ความรู้ความสามารถด้านกีฬา เทเบิลเทนนิส ในรอบโควตา
ความสามารถพิเศษด้านกีฬา หลังจากที่ตั้งใจฝึกซ้อม และเข้าร่วมแข่งขันมามากมาย นี้คือตัวอย่างหนึ่ง
ที่แสดงให้เห็นถึงสิ่งที่ทำและตั้งใจก็จะประสบผลสำเร็จ ครูก็ขอให้นักเรียนตั้งใจเรียนให้มากที่สุด
เพื่อจะได้เป็นนิสิตนักศึกษาที่มีคุณภาพต่อไป
การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31 "ชลเกมส์"
ผลการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2556
รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ณ จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 17-29 มกราคม 2557 โดยเราได้เข้าร่วมแข่งทั้งหมด
7 รายการ ซึ่งสามารถผ่านเข้ารอบ 8 ทีมได้ทั้งหมด 4 รายการและตกรอบแรก 4 รายการ ซึ่งจากการเข้าร่วมแข่งขัน
ทำให้นักกีฬาทุกคนได้รับประสบการณ์และทักษะในการเล่นเพิ่มเติม ซึ่งจะนำมาปรับปรุงและพัฒนาต่อไป ภาพกิจกรรม
การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 30 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3 "เมืองเลยเกมส์"
ผลการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 30 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3 5 - 15 พฤศจิกายน 2556 ณ จังหวัดเลย
ซึ่งจากการแข่งขันทีมชายและทีมหญิงสามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 พร้อมเหรียญรางวัลและเกียรติบัตร
ได้มาสำเร็จ ซึ่งในการเข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าวทำให้นักกีฬาทุกคนได้รับประสบการณ์และทักษะในการเล่นเพิ่มเติม
ซึ่งจะนำมาปรับปรุงและพัฒนาต่อไป ครูผู้ฝึกสอนและทุกคนของเป็นกำลังใจในการฝึกซ้อมต่อไป ภาพกิจกรรม
การแข่งขัน สพม.ชัยภูมิเกมส์ (นักเรียนโซนหุบเขา) ครั้งที่ 38
ผลการแข่งขันเทเบิลเทนนิส กีฬา สพม.ชัยภูมิเกมส์ (นักเรียนโซนหุบเขา) ครั้งที่ 38 ระหว่างวันที่ 16 - 18 ธันวาคม 2556 นักกีฬาโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา
ของพวกเราสามารถคว้ามาได้ 10 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง และรางวัลนักกีฬาชายยอดเยี่ยม 14 ปี เด็กชายณัฐชัย สุวรรณชาติ
นักกีฬาชายยอดเยี่ยม 16 ปี นายสิทธิศักดิ์ ศรีสวย นักกีฬาหญิงยอดเยี่ยม 16 ปี นางสาวกุลสตรี ดีสังข์ นักกีฬาชายยอดเยี่ยม 18 ปี นายธนากร สนเจริญ
นักกีฬาหญิงยอดเยี่ยม 18 ปี นางสาวสุพัตรา ฤาเพียร และผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม นายฤทธิชัย วิเศษชาติ ภาพกิจกรรม
มีต่อเพิ่มเติมครับผม
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

นายเอนก สุดใด
รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาเคมี 3 ว30223 เรื่อง สมดุลเคมีโดยใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Method : 5E) และชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
บทคัดย่อและเผยแพร่ผลงาน

นางสาวอรวรรณ สุวรรณเพ็ง
รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาเคมี 1 ว30221 เรื่อง อะตอมและตารางธาตุด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

บทคัดย่อและเผยแพร่ผลงาน

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชา ศ 22104  ดนตรี – นาฎศิลป์ โดยใช้แหล่งเรียนรู้เป็นฐาน
เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
และการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้  วิชา ศ22103 ดนตรี-นาฏศิลป์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2
บทคัดย่อและเอกสารเผยแพร่งานวิจัย
นายเศรษฐา ศรีสุธรรมศักดิ์ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
การปฏิบัติงานวิชาการตามระบบมาตรฐานสากล ISO 9002 การจัดการโครงการพัฒนาและส่งเสริมเยาวชนดีเด่นทางการกีฬาแบดมินตัน
โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม
บทคัดย่อและเอกสารเผยแพร่งานวิจัย
บทคัดย่อและเอกสารเผยแพร่รายงานประเมินโครงการ
  มีต่อเพิ่มเติมครับผม  
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Download ข้อสอบ GAT, PAT และ O-NET

GAT และ PATครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2554
New

- ความถนัดทั่วไป (GAT) ตอนที่ 1
- ความถนัดทั่วไป (GAT) ตอนที่ 2
- ความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT 1) รหัสวิชา 71
- ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT 2) รหัสวิชา 72
- ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ (PAT 3) รหัสวิชา 73
- ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ (PAT 4) รหัสวิชา 74
- ความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT 5) รหัสวิชา 75
- ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์ (PAT 6) รหัสวิชา 76
- ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส (PAT 7.1) รหัสวิชา 77
- ความถนัดทางภาษาเยอรมัน (PAT 7.2) รหัสวิชา 78
- ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น (PAT 7.3) รหัสวิชา 79
- ความถนัดทางภาษาจีน (PAT 7.4) รหัสวิชา 80
- ความถนัดทางภาษาอาหรับ (PAT 7.5) รหัสวิชา 81
- ความถนัดทางภาษาบาลี (PAT 7.6) รหัสวิชา 82

 

O-NET

ข้อสอบ ม.3 ปีการศึกษา 2553 New
- วิชาภาษาไทย/วิทยาศาสตร์/สุขศึกษาฯ ชุด C
- วิชาภาษาไทย/วิทยาศาสตร์/สุขศึกษาฯ ขุด D
- วิชาสังคมฯ/ภาษาอังกฤษ/คณิตศาสตร์ ชุด C
- วิชาสังคมฯ/ภาษาอังกฤษ/คณิตศาสตร์ ชุด D
ข้อสอบ ม.6 ปีการศึกษา 2553 New
- วิชาภาษาไทย
- วิชาสังคมศึกษา
- วิชาภาษาอังกฤษ
- วิชาคณิตศาสตร์
- วิชาวิทยาศาสตร์
- วิชาสุขศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพ

มีต่อเพิ่มเติมครับผม
 
 
 
 
Free Traffic Counter
1800Flowers Discount Coupons 
 

เริ่มนับ 9/9/2009

พัฒนาเว็บไซต์โดย นายฤทธิชัย  วิเศษชาติ | Email : torychem@hotmail.com หรือ torychem@gmail.com
ครูโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
Tel 044-866048
Best view with Internet Explorer 7.0 or Higher ! Resolution 1920x1080 pixel Font size Medium
aa

= ของแข็ง ของเหลวและแก๊ส ปริมาณสัมพันธ์ กรด-เบส สมดุลเคมี อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม ปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมี เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์ สารชีวโมเลกุล เคมีอินทรีย์ ศัพท์เคมี