Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

GuestbookWebboard
ผลงานครูเต้ย

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง ตารางธาตุไม้
วัตถุประสงค์ในการจัดทำโครงงาน เพื่อให้นักเรียนมีความกระตือรือร้น และสนใจในการเรียน เกี่ยวกับตารางธาตุมากขึ้น จากผลการทดลอง
พบว่าตารางธาตุไม้ สามารถทำให้นักเรียน เกิดความสนใจ ในการเรียนเกี่ยวกับตารางธาตุมากขึ้น และสามารถทำให้นักเรียน
จดจำธาตุได้ง่ายยิ่งขึ้น จัดทำโดยนายราชัน   จำรัสจิตร  นายจักรชัย    จันทร์ขามป้อม   นายสุริยพงษ์   สุวรรณชาติ  นายวิทยา   เดชจำเริญ 
นายสรวิชญ์   กำลังกล้า  นางสาววรัญญา  คำจันทร์ ครูที่ปรึกษา ครูเต้ย วิทยากรท้องถิ่นนายปอนด์  เดชจำเริญ เผยแพร่ผลงาน
โครงงานอาชีพ เรื่อง การเพาะเห็ดนางฟ้า
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการเจริญเติบโตของเห็นและนำหลักการเกี่ยวกับการเพาะเห็ดนำไปประกอบอาชีพได้ จากการทดลอง
สรุปได้ว่า  เห็ดนางฟ้าที่เราได้ทำการศึกษานั้นเราสามารถนำความรู้ที่ได้มาประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ ให้แก่ครอบครัวได้
เป็นอย่างดีและเพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เพราะว่าเห็ดนางฟ้าเป็นเห็ด ที่เพาะง่ายและได้ผลผลิตค่อนข้างสูง รวมทั้งมีราคาค่อนข้างสูง
และเป็นเห็ดที่คนทุกเพศทุกวัยนิยมรับประทานจัดทำโดยนางสาวศุภลักษณ์   สวนจรูญ และคณะ ครูที่ปรึกษา ครูเต้ย เผยแพร่ผลงาน
โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง ถ่านอัดแท่งเศษวัสดุ
วัตถุประสงค์ เพื่อหาส่วนผสมที่เหมาะสมของถ่าน ต้นพริกแห้ง  หญ้าคาแห้ง ขี้เลื่อย ดินเหนียว และแป้งเปียก ที่นำมาผสมกัน
เพื่ออัดเป็นถ่านแท่งเศษวัสดุ จากผลการทดลองพบว่าถ่านอัดแท่งเศษวัสดุ อัตราส่วนที่ 3 เหมาะสมกับการใช้งานมากที่สุด
ซึ่งเป็นอัตราส่วนของผงถ่าน 4 ส่วน ต้นพริกแห้งสับละเอียด 1 ส่วน หญ้าคาแห้งสับละเอียด 1 ส่วน ขี้เลื่อยแห้งสับละเอียด 1 ส่วน
ดินเหนียว 1 ส่วน และแป้งเปียกต้มสุก 1.5 ส่วน จัดทำโดยนายพิศิษฐ์  นามวิจิตร  และคณะ ครูที่ปรึกษา ครูเต้ย เผยแพร่ผลงาน

โครงงานอาชีพ เรื่อง เย็บปักถักร้อย
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเกี่ยวกับลวดลายของหมอนฟักทอง  ผ้าพันคอ เพื่ออนุรักษ์ความเป็นไทยและส่งเสริม ให้ทุกคนมีความรู้
เกี่ยวกับเรื่องง่ายๆ  แบบการเย็บ  ปัก  ถัก  ร้อย ที่ผู้หญิงหรือผู้ชายทุกคนสามารถทำได้ นอกจากนี้ยังทำให้มีรายได้ ระหว่าง
เรียนอีกด้วย จัดทำโดยนางสาวจิรารัตน์ เฮมโนนทอง และคณะ วิทยากรท้องถิ่นที่คอยให้ความรู้ คือ คุณแม่ไฉน  เฮมโนนทอง
ครูที่ปรึกษา ครูเต้ย เผยแพร่ผลงาน

โครงงานอาชีพ เรื่อง ขี้ผึ้งสมุนไพร
วัตถุประสงค์เพื่อที่จะศึกษาคุณสมบัติของขี้ผึ้งสมุนไพร โดยการปรับปรุงสีของผลิตภัณฑ์จากการผสมเข้ากับขมิ้น ดอกอัญชัน และใบเตย
ผลการศึกษาพบว่าขี้ผึ้งสมุนไพร ตราผึ้งสามสหายสามารถเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ริมฝีปากได้ และเมื่อเราลองนำขมิ้นที่คั่นแล้ว
ใส่ลงไปพบว่าสีจะออกเป็นสีเหลืองอ่อน เมื่อนำดอกอัญชันพบว่าสีที่ออกมามีสีม่วงอมชมพู จัดทำโดยนางสาวเพ็ญนิภา ยาชัย และคณะ
ครูที่ปรึกษา ครูเต้ย เผยแพร่ผลงาน

โครงงานอาชีพ เรื่อง กระดาษสาจากวัสดุธรรมชาติ
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการนำเอาวัสดุธรรมชาติมาทำกระดาษสามาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
ผลการศึกษาพบว่ากระดาษสาที่ทำมาจากต้นธูป ใบสับปะรดและหนังสือพิมส์สามารถใช้ประโยชน์ได้จริงและมีคุณภาพ
ซึ่งถือได้ว่าเป็นการนำวัสดุเหลือใช้มาประยุกต์ใช้งานได้จริง จัดทำโดยนายณัฐพล  สาบุญมี และคณะ
วิทยากรท้องถิ่น นางจำเนียร  ทองคนทา ครูที่ปรึกษา ครูเต้ย เผยแพร่ผลงาน
โครงงานอาชีพ เรื่อง การเลี้ยงจิ้งหรีดสมุนไพร
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการเลี้ยงจิ้งหรีด และประยุกต์โดยใช้อาหารเสริมที่เป็นพืชธรรมชาติ เช่น ใบฟักทอง ผักกาด
ส่วนอาหารหลักจะเป็นรำและข้าวโพด ผลการศึกษาพบว่าจิ้งหรีดที่ได้มีการเจริญเติบโตเต็มที่ ตัวโตสมบูรณ์ วิธีการเลี้ยงไม่ยุ่งยาก
ซึ่งถือได้ว่าจิ้งหรีดเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง เหมาะสำหรับการรับประทาน จัดทำโดยนางสาวจิราภรณ์  สินคุณ และคณะ
ครูที่ปรึกษา ครูเต้ย เผยแพร่ผลงาน
โครงงานอาชีพ เรื่อง ขนมจีนสมุนไพร
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการทำขนมจีนแบบตั้งเดิม และการประยุกต์โดยการนำพืชสมุนไพรผสมเพื่อให้มีคุณค่าทางโภชนาการสูงขึ้น
โดยใช้ขมิ้น ใบเตยและดอกอัญชันเป็นส่วนผสม ผลการศึกษาพบว่าได้ขนมจีนที่มีสีสันสวยงามน่ารับประทาน
และมีคุณค่าทางโภชนาการสูงขึ้น จัดทำโดยนางสาวศุภักษร  สิงห์ลี และคณะ วิทยากรท้องถิ่น นางทองพูน  ลบบำรุง
ครูที่ปรึกษา ครูเต้ย เผยแพร่ผลงาน
 

Free Traffic Counter
1800Flowers Discount Coupons   

เริ่มนับ 9/9/2009
 
ศัพท์เคมี