Chemistry for You

ตารางธาตุโออิชิ

ตารางธาตุโออิชิ (OISHI Periodic Table) โครงงานตารางธาตุโออิชิเป็นผลงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ปีการศึกษา 2554

1
2
3
4
5
6
7
8
9
torychem