สื่อการเรียนรู้จากนักเรียน

สื่อประกอบกิจกรรมการเรียนรู้เคมี

สื่อประกอบการจัดการเรียนรู้รายวิชาเคมี เพื่อให้นักเรียนได้นำองค์ความรู้และหลักการทฤษฎีต่างๆ เกี่ยวกับรายวิชาเคมีไปสร้างสิ่งประดิษฐ์ที่ตนเองถนัดและสามารถใช้งานได้จริง ทุกคนที่พบเห็นสามารถเรียนรู้ได้โดยง่าย และมีความคุ้นชินกับเคมีให้มากที่สุด

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Contact name