ตารางธาตุกระป๋อง (CAN Periodic Table)

ตารางธาตุกระป๋อง (CAN Periodic Table)

โครงงานตารางธาตุกระป๋องเป็นผลงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ปีการศึกษา 2554 ที่ได้คิดประดิษฐ์ และพัฒนาสิ่งของเหลือใช้ให้กับมามีประโยชน์อีกครั้งหนึ่ง นอกจากจะเป็นโครงงานที่ได้สื่อการเรียนการสอน เพื่อประกอบการจัดการเรียนรู้ ยังเป็นการประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนำมาบูรณาการใช้ในการจัดกิจกรรมการทำโครงงานชิ้นนี้อีกด้วย นับว่าเป็นกิจกรรมโครงงานที่ได้ประโยชน์อย่างหลากหลายด้านและคุ้มค่าในการจัดกิจกรรมนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการนำหลักคิดมาสู่ หลักปฏิบัติ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
torychem