Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

GuestbookWebboard
ผลงานครูเต้ย

นายเศรษฐา ศรีสุธรรมศักดิ์ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
การปฏิบัติงานวิชาการตามระบบมาตรฐานสากล ISO 9002 การจัดการโครงการพัฒนาและส่งเสริมเยาวชนดีเด่นทางการกีฬาแบดมินตัน
โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม
บทคัดย่อและเอกสารเผยแพร่งานวิจัย
บทคัดย่อและเอกสารเผยแพร่รายงานประเมินโครงการ

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชา ศ 22104  ดนตรี – นาฎศิลป์ โดยใช้แหล่งเรียนรู้เป็นฐาน
เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
และการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้  วิชา ศ22103 ดนตรี-นาฏศิลป์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2
บทคัดย่อและเอกสารเผยแพร่งานวิจัย
รายงานวิจัยในชั้นเรียน
ผลการจัดกิจกรรมการถอดบทเรียนการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรม
หรือแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 และ 6/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555
โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยนายฤทธิชัย วิเศษชาติ การถอดบทเรียนช่วยพัฒนาทักษะกระบวนการคิดสร้างสรรค์ 
และสามารถนำไป ประยุกต์ใช้ในการดำเนินกิจกรรมหรือการแก้ปัญหาการอ่านหนังสือและการเรียน รายงานวิจัย New
...ขอแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการเชี่ยวชาญคนใหม่ครับผม...
การพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อยกระดับผู้เรียนโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา   ปีการศึกษา  2551 – 2552
และการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านในโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา
บทคัดย่อและเอกสารเผยแพร่งานวิจัย

บทคัดย่อและเอกสารเผยแพร่รายงานประเมินโครงการ
การประเมินโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา
นำเสนอผลงานทางวิชาการของนายสมชาย ลาภประโยชน์ รองผู้อำนวยการชำนาญการ
โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้จัดทำรายงานการประเมินโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา บทคัดย่อ
การพัฒนาสื่อประสม เรื่อง หลักการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
นำเสนอผลงานทางวิชาการของคุณครูคนึงนิจ สุขเกษม ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา
ได้พัฒนาสื่อประสม เรื่อง หลักการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
อ 21201 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ บทคัดย่อและเอกสารเผยแพร่

การพัฒนาชุดการเรียนรู้ เรื่อง เพศศึกษา รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาพื้นฐาน พ 32101
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

โดย สิบเอกสมชาย  สุขเกษม โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย เชิญเยี่ยมชม

การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ประวัติศาสตร์สมัยสุโขทัย  รายวิชาประวัติศาสตร์ ส 21104
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

โดย นางลักขณา   บุตรยุทธ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย เชิญเยี่ยมชม

การพัฒนาชุดฝึกทักษะการเป่าขลุ่ยเพียงออตามแนวทฤษฎีการสอนของคาร์ล ออร์ฟ รายวิชาศิลปะพื้นฐาน ศ 32101
(สาระดนตรี) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม

โดย นายสมาน   รังกลาง    เชิญเยี่ยมชม
ประเมินโครงการนักเรียน บ้าน ชุมชนและโครงงาน โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา
โดย นายฤทธิชัย วิเศษชาติ ครู

คำนำ สารบัญู    บทคัดย่อ    บทที่ 1    บทที่ 2    บทที่ 3    บทที่ 4    บทที่ 5    บรรณานุกรม

ประเมินโครงการสถานศึกษาพอเพียง โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา
โดย นายฤทธิชัย วิเศษชาติ ครู
คำนำ สารบัญู    บทคัดย่อ    บทที่ 1    บทที่ 2    บทที่ 3    บทที่ 4    บทที่ 5    บรรณานุกรม

ประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา
โดย นายฤทธิชัย วิเศษชาติ ครู
คำนำ สารบัญู    บทคัดย่อ    บทที่ 1    บทที่ 2    บทที่ 3    บทที่ 4    บทที่ 5

ประเมินโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา
โดย นายฤทธิชัย วิเศษชาติ ครู
คำนำ สารบัญู    บทคัดย่อ    บทที่ 1    บทที่ 2    บทที่ 3    บทที่ 4    บทที่ 5

กิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ
การเรียนรู้เคมีผ่าน http://www.chem4kids.com/

โดย นายฤทธิชัย วิเศษชาติ ครู

กิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ
การแสดงความคิดเห็นต่อครูผู้สอนและถาม-ตอบปัญหาผ่าน E-mail

โดย นายฤทธิชัย วิเศษชาติ ครู

 
Free Traffic Counter
1800Flowers Discount Coupons  
เริ่มนับ 9/9/2009

 
ศัพท์เคมี