Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Guestbook
Webboardผลงานครูเต้ย


บทคัดย่อ

การพัฒนาชุดการสอน เรื่อง สารชีวโมเลกุล รายวิชาเคมีพื้นฐาน ว 31102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
วัตถุประสงค์ของการศึกษา (1) เพื่อพัฒนาชุดการสอน เรื่อง สารชีวโมเลกุล รายวิชาเคมีพื้นฐาน ว 31102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน
ของนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดการสอน เรื่อง สารชีวโมเลกุล รายวิชาเคมีพื้นฐาน ว 31102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดการสอน เรื่อง สารชีวโมเลกุล
รายวิชาเคมีพื้นฐาน ว 31102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา
ได้จากการสุ่มแบบยกชั้น 1 ห้องเรียน จำนวน 40 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ (1) แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
(2) ชุดการสอน เรื่อง สารชีวโมเลกุล รายวิชาเคมีพื้นฐาน ว 31102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
(3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (4) แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดการสอน เรื่อง สารชีวโมเลกุล
รายวิชาเคมีพื้นฐาน ว 31102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานการวิจัยด้วย t-test  dependent

ผลการศึกษาพบว่า
1) ชุดการสอน เรื่อง สารชีวโมเลกุล รายวิชาเคมีพื้นฐาน ว 31102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสต ์
ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด คือ 87.50 / 91.00 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดการสอน
เรื่อง สารชีวโมเลกุล รายวิชาเคมีพื้นฐาน ว 31102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ พบว่า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3) การศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียน
ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอน เรื่อง สารชีวโมเลกุล รายวิชาเคมีพื้นฐาน ว 31102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

ชุดที่ 1 ชุดที่ 2 ชุดที่ 3 ชุดที่ 4

ชุดการสอน เรื่อง สารชีวโมเลกุล รายวิชาเคมีพื้นฐาน ว 31102
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

    
ชุดการสอน เรื่อง สารชีวโมเลกุล รายวิชาเคมีพื้นฐาน ว 31102
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

      
การเผยแพร่ผลงาน การพัฒนาชุดการสอน เรื่อง สารชีวโมเลกุล รายวิชาเคมีพื้นฐาน ว 31102
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์


Free Traffic Counter
1800Flowers Discount Coupons   
เริ่มนับ 9/9/2009