Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Guestbook
Webboardผลงานครูเต้ย

 

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชา ศ 22104  ดนตรี – นาฎศิลป์ โดยใช้แหล่งเรียนรู้เป็นฐาน
เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีจุดประสงค์ 1) เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชา ศ22104  ดนตรี – นาฎศิลป์ โดยใช้แหล่งเรียนรู้เป็นฐาน
เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 2). ศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชา
ศ22104  ดนตรี – นาฎศิลป์ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้แหล่งเรียนรู้เป็นฐาน
ที่พัฒนาขึ้น ดังนี้ 2.1) ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ก่อนและหลังการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้
2.2) ประเมินความพึงพอใจ ของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นที่พัฒนาขึ้น การวิจัยนี้ เป็นการวิจัยและพัฒนา
(Research and Development) โดยกำหนดรูปแบบการทดลองหนึ่งกลุ่มทดสอบก่อน และหลังการทดลอง (One – Group Pretest Posttest Design)
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม   อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 
ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2555  ห้อง 2/3 จำนวน 40 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แหล่งเรียนรู้  แผนการจัดการเรียนรู้ แบบสะท้อนผลการเรียนรู้จากการเรียนรู้โดยใช้แหล่งการเรียนรู้ 
แบบประเมินแหล่งเรียนรู้  แบบทดสอบวัดคุณลักษณะของนักเรียนอันพึงประสงค์  แบบประเมินคุณลักษณะของนักเรียนที่มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ และประเด็นการสนทนากลุ่ม
สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และครูผู้สอนสาระดนตรี-นาฎศิลป์ เกี่ยวกับความคิดเห็นต่อรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ (Percentage)ค่าเฉลี่ย (Mean)ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
การทดสอบค่าที ( t - test )  แบบ  Dependent  samples  และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
ผลการวิจัยครั้งนี้  พบว่า  1.  รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชา ศ22104  ดนตรี – นาฎศิลป์ โดยใช้แหล่งเรียนรู้ เป็นฐาน
เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่พัฒนาขึ้น มีชื่อว่าวิชา ศ22104 
ดนตรี – นาฎศิลป์ โดยใช้แหล่งเรียนรู้ เป็นฐานเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
มีองค์ประกอบ ดังนี้ 1) หลักการของรูปแบบ การจัดการเรียนรู้ 2) วัตถุประสงค์ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 3) กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
ซึ่งประกอบด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ 5  ขั้นตอน ได้แก่  3.1) ขั้นเตรียม 3.2) ขั้นสอน 3.3) ขั้นสรุป  3.4) ขั้นฝึกฝน และ
3.5) ขั้นนำไปใช้ และ 4) เงื่อนไขของการนำรูปแบบการจัดการเรียนรู้ไปใช้  ได้แก่  ระบบสังคม (Social System)  ระบบสนับสนุน (Support System)
และหลักการตอบสนอง (Principle of  Reaction)  2.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนก่อนและหลังการทดลองใช้รูปแบบ
การจัดการเรียนรู้และศึกษาความคงทนที่เกิดจากการเรียนรู้ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้
พบว่า คะแนนวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนและหลังการทดลอง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05
โดยมีคะแนนเฉลี่ยคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนหลังการทดลอง (= 32.07 ,S.D.= 2.17)  ซึ่งมากกว่าก่อนการทดลอง
( = 15.65 , S.D.= 1.67) 3.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่เกิดขึ้นกับนักเรียนจากการประเมินตนเองของนักเรียน
และการประเมินโดยผู้สอน พบว่า นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี ( = 3.68 , S.D. =  .13)
และ ( = 3.84 , S.D. = .11)  4.  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้เป็นฐาน
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.19 , S.D. = 0.48)

การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้  วิชา ศ22103 ดนตรี-นาฏศิลป์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีจุดประสงค์ 1) เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชา ศ22104  ดนตรี – นาฎศิลป์ โดยใช้แหล่งเรียนรู้เป็นฐาน
เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 2). ศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชา ศ22104 
ดนตรี – นาฎศิลป์ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้แหล่งเรียนรู้เป็นฐาน ที่พัฒนาขึ้น
ดังนี้ 2.1) ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ก่อนและหลังการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 2.2) ประเมินความพึงพอใจ
ของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นที่พัฒนาขึ้น การวิจัยนี้ เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development)
โดยกำหนดรูปแบบการทดลองหนึ่งกลุ่มทดสอบก่อน และหลังการทดลอง (One – Group Pretest Posttest Design) กลุ่มตัวอย่าง คือ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม   อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2555 
ห้อง 2/3 จำนวน 40 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แหล่งเรียนรู้ 
แผนการจัดการเรียนรู้ แบบสะท้อนผลการเรียนรู้จากการเรียนรู้โดยใช้แหล่งการเรียนรู้  แบบประเมินแหล่งเรียนรู้  แบบทดสอบวัดคุณลักษณะ
ของนักเรียนอันพึงประสงค์  แบบประเมินคุณลักษณะของนักเรียนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ และประเด็นการสนทนากลุ่มสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และครูผู้สอนสาระดนตรี-นาฎศิลป์
เกี่ยวกับความคิดเห็นต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ (Percentage)ค่าเฉลี่ย (Mean)ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation)การทดสอบค่าที ( t - test )  แบบ  Dependent  samples  และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)           
ผลการวิจัยครั้งนี้  พบว่า 1.  รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชา ศ22104  ดนตรี – นาฎศิลป์ โดยใช้แหล่งเรียนรู้ เป็นฐานเพื่อเสริมสร้าง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่พัฒนาขึ้น มีชื่อว่าวิชา ศ22104  ดนตรี – นาฎศิลป์
โดยใช้แหล่งเรียนร ู้ เป็นฐานเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  มีองค์ประกอบ ดังนี้
1) หลักการของรูปแบบ การจัดการเรียนรู้ 2) วัตถุประสงค์ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 3) กระบวนการจัดการเรียนรู้  ซึ่งประกอบด้วย
กระบวนการจัดการเรียนรู้ 5  ขั้นตอน ได้แก่  3.1) ขั้นเตรียม 3.2) ขั้นสอน 3.3) ขั้นสรุป  3.4) ขั้นฝึกฝน และ 3.5) ขั้นนำไปใช้ และ
4) เงื่อนไขของการนำรูปแบบการจัดการเรียนรู้ไปใช้  ได้แก่  ระบบสังคม (Social System)  ระบบสนับสนุน (Support System)
และหลักการตอบสนอง (Principle of  Reaction)   2.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนก่อนและหลังการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้
และศึกษาความคงทนที่เกิดจากการเรียนรู้ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ พบว่า คะแนนวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของนักเรียนและหลังการทดลอง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 โดยมีคะแนนเฉลี่ยคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของนักเรียนหลังการทดลอง (= 32.07 ,S.D.= 2.17)  ซึ่งมากกว่าก่อนการทดลอง ( = 15.65 , S.D.= 1.67)
                  3.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่เกิดขึ้นกับนักเรียนจากการประเมินตนเองของนักเรียนและการประเมินโดยผู้สอน พบว่า
นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี ( = 3.68 , S.D. =  .13) และ ( = 3.84 , S.D. = .11) 
                  4.  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้เป็นฐาน
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.19 , S.D. = 0.48)  

 


Free Traffic Counter
1800Flowers Discount Coupons   
เริ่มนับ 9/9/2009