Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Guestbook
Webboard


ผลงานครูเต้ย

 

 

การประเมินโครงการการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านกีฬาเทเบิลเทนนิสสู่ความเป็นเลิศ
 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

นายชูศิลป์ ดอนเตาเหล็ก

โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

บทคัดย่อ

การประเมินโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  1) ประเมินบริบทก่อนการดำเนินงานโครงการ 2) ประเมินปัจจัยนำเข้าที่มีผลต่อการดำเนินงานโครงการ
3) ประเมินกระบวนการในการดำเนินงานโครงการ และ 4) ประเมินผลผลิตที่ได้จากการดำเนินงานโครงการ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา
กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้บริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษา นักเรียน และผู้ปกครอง โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา
ปีการศึกษา 2559  รวม 180 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ประกอบไปด้วยแบบสอบถามจำนวน 2 ฉบับ
แบบสัมภาษณ์และแบบประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านกีฬาเทเบิลเทนนิส สู่ความเป็นเลิศ  ที่ผู้ประเมินสร้างขึ้น
ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบปรับปรุง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย () และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) สรุปผลการประเมิน 
1) ผลการการประเมินด้านบริบทของโครงการโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก
(=  4.07, S.D. = 0.76) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า  ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับมากที่สุด  มีข้อ 6, 8, 9  และระดับมาก
มีข้อ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12  2) ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้าโครงการ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก
(= 4.24, S.D. = 0.71) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า  ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับมากที่สุด  มีข้อ 1, 8, 9,10 และระดับมาก
มีข้อ 2, 3, 4, 5, 6, 7  3) ผลการประเมินด้านกระบวนการดำเนินงานของโครงการ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (= 4.12, S.D. = 0.81)
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า  ผ่านเกณฑ์การประเมิน ระดับมากที่สุด  มีข้อ 2, 8, 9 และระดับมาก
มีข้อ 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10  4) ผลการประเมินด้านผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก
(= 4.26, S.D. = 0.69) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า  ผ่านเกณฑ์การประเมิน ระดับมากที่สุด 
มีข้อ 1, 2, 7, 8 และระดับมาก มีข้อ 3, 4, 5, 6, 9, 10
การเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนาศักยภาพของ นักกีฬาเทเบิลเทนนิสพบว่า บุคลากรที่เกี่ยวข้องทั้ง 3 กลุ่ม
นั้นมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาเทเบิลเทนนิสในด้านต่าง ๆ ทั้ง 4 ด้าน ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงให้เห็นว่า บุคลากรที่เกี่ยวข้องทั้ง 3 กลุ่มมีความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการไปในทิศทางเดียวกัน
ความคิดเห็นของบุคลากรครูเกี่ยวกับกีฬาเทเบิลเทนนิสในการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนพบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรครูเกี่ยวกับ
กีฬาเทเบิลเทนนิส ในการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน  โดยรวมอยู่ในระดับ มาก (=4.16,S.D.=0.71)
ความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับกีฬาเทเบิลเทนนิสในการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน พบว่า ความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับกีฬา
เทเบิลเทนนิสในการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน  โดยรวมมีระดับการพัฒนาอยู่ในระดับ มากที่สุด (= 4.37,S.D.=0.71) 
ความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ปกครองนักเรียนเกี่ยวกับกีฬาเทเบิลเทนนิสในการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาพบว่า
ความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ปกครองนักเรียนเกี่ยวกับกีฬาเทเบิลเทนนิสในการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬา 
โดยรวมมีระดับการพัฒนาอยู่ในระดับ มาก (= 4.12,S.D.=0.77)
โดยสรุปจะเห็นว่า  ทั้งบุคลากรครู นักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ปกครองนักเรียน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการ
พัฒนาศักยภาพนักกีฬาเทเบิลเทนนิสได้คล้ายคลึงกันทุกเรื่องโดยเฉพาะ
1) เทเบิลเทนนิสทำให้นักเรียนมีการพัฒนาการทางด้านร่างกายดีขึ้น นักเรียนมีความสนใจที่จะใช้เวลา หลังเลิกเรียนมาซ้อมกีฬา
ทำให้ร่างกายมีพัฒนาการดีขึ้น มีความแข็งแรง
2) เทเบิลเทนนิสทำให้นักเรียน มีความรักและภาคภูมิใจในโรงเรียนของตน นักกีฬาสามารถนำชัยชนะ มาสู่โรงเรียน
และการแข่งขันเชื่อมความสามัคคีกับโรงเรียนอื่น ๆ ทำให้นักเรียนมีความรู้สึกที่ดีต่อโรงเรียน มีกลุ่มเพื่อนที่เล่นเทเบิลเทนนิสต่างโรงเรียน
3) เทเบิลเทนนิสทำให้นักเรียนมีพฤติกรรมกล้าแสดงออกมากขึ้น เป็นความรู้สึกว่าตัวเองมีความสำคัญในการแข่งขัน มีชื่อเสียงเป็นฮีโร่
ของเพื่อนนักเรียนและน้อง ๆ  ทำให้มีความกล้าการแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ ทั้งหน้าชั้นเรียนและหน้าเสาธง
4) เทเบิลเทนนิสทำให้นักเรียนมีใช้เวลาว่างของตนอย่างเกิดประโยชน์ต่อตนเองและชุมชน นักเรียนที่เป็นนักกีฬา
ส่วนมากจะมีความผูกพันกับชุมชน ชอบช่วยเหลืองานของชุมชนทุกประเภท รวมทั้งงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการอื่น ๆ  
5)เทเบิลเทนนิสสนับสนุนให้นักเรียนรู้จักการทำงานเป็นทีม กีฬาเทเบิลเทนนิสจะต้องเล่นเป็นทีม มีการประสานงานกันเป็นอย่างดี
รู้จักหน้าที่ของตนเอง และรับผิดชอบยอมรับความผิดพลาดและหาทางแก้ไข
6) เทเบิลเทนนิสทำให้นักเรียนมีความเป็นผู้มีน้ำใจนักกีฬา นักกีฬาเทเบิลเทนนิส จะต้องรู้จักคำว่าให้อภัย
และแสดงน้ำใจต่อเพื่อนร่วมทีมที่ทำคะแนนได้หรือทำผิดพลาด และ
7) เทเบิลเทนนิสเป็นกีฬาที่นักเรียนทุกระดับสามารถเล่นได้เป็นอย่างดี เป็นกีฬาที่เล่นไม่ยาก ดัดแปลงได้หลากหลายรูปแบบ
เล่นฝึกซ้อมคนเดียวหรือสองคนขึ้นไปก็ได้

 

 

วิทยากรจากสถาบันพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ ให้ความรู้ทางทฤษฎีและลงสู่ภาคปฏิบัติ

การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย

นักเรียนคว้าเหรียญรางวัลทั้งในระดับภาคและระดับประเทศจากการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยFree Traffic Counter
1800Flowers Discount Coupons   
เริ่มนับ 9/9/2009