Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Guestbook
Webboardผลงานครูเต้ย

 

การบริหารจัดการโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา
โดยใช้ PSICS network model เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผู้วิจัย นายชูศิลป์ ดอนเตาเหล็ก

โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ปีที่วิจัย 2559

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย 1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการในการบริหารจัดการโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา โดยใช้ PSICS network model เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 2) เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา โดยใช้ PSICS network model เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 3) เพื่อศึกษาผลการทดลองใช้รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา โดยใช้ PSICS network model เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 4) เพื่อผลประเมินความพึงพอใจรูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา โดยใช้ PSICS network model เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา จำนวน 53 คน นักเรียนโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา จำนวน 269 คน ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา จำนวน 269 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านเป้าวิทยาจำนวน 13 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1. แบบสอบถามสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการในการบริหารจัดการโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา แบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบสอบถามความพึงพอใจ การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์เนื้อหา และทดสอบแล้วนำค่าเฉลี่ยมาแปลความหมายตามเกณฑ์ดังนี้

ผลการวิจัยพบว่า

1. ผลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการในการบริหารจัดการโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา โดยใช้ PSICS network model เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ผลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน โดยรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน ส่วนผลการวิเคราะห์ปัญหา อยู่ในระดับปานกลาง 2 ด้าน และอยู่ในระดับน้อย 2 ด้าน และผลการวิเคราะห์ความต้องการ โดยรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน

2. ผลการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา โดยใช้ PSICS network model เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 1) องค์ประกอบด้านบุคลากรพอเพียง มี 4 องค์ประกอบย่อย 2) องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อมพอเพียง มี 3 องค์ประกอบย่อย 3) องค์ประกอบด้านนวัตกรรมพอเพียง มี 3 องค์ประกอบย่อย 4) องค์ประกอบด้านชุมชนพอเพียงมี 5 องค์ประกอบย่อย

3. ผลการศึกษาการใช้รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา โดยใช้ PSICS network model เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.25

4. ผลการประเมินความพึงพอใจรูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา โดยใช้ PSICS network model เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.30

    

 

วิทยากรให้ความรู้และขยายผลการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาให้กับสถานศึกษาอื่น

นักเรียนแกนนำร่วมขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทั้งภายในและนอกสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

นายวัชรพงษ์ ลาภทวี และนางสาวนันทิกานต์ แซ่เติ๋น ได้รับคัดเลือกเป็นนักเรียนทุนเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 6Free Traffic Counter
1800Flowers Discount Coupons   
เริ่มนับ 9/9/2009