วิทยากรร่วมการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา อปท.

วิทยากรร่วมการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา อปท.

วิทยากรร่วมการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา อปท.ในระหว่างวันที่ 12 - 24 พฤศจิกายน 2556 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยได้จัดการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๓ รุ่นๆ ละ ๓ วัน โดยมีการให้ความรู้จากท่าน ดร.ปรียานุช ธรรมปิยา เกี่ยวกับการจัดการศึกษากับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การขับเคลื่อน ปศพพ. สู่สถานศึกษา การจัดกิจกรรมการเรียรู้ ปศพพ. การเรียนรู้หลักพอเพียงผ่านการเล่นเกม "ผู้นำพอเพียง" และเรียนรู้รายการเกณฑ์การประเมินสถานศึกษาพอเพียง

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Ritthichai Wisetchat