การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างอุปนิสัย "พอเพียง"

การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างอุปนิสัย "พอเพียง"

การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างอุปนิสัย "พอเพียง" ในระหว่างวันที่ 28 - 29 พฤศจิกายน 2556 ข้าพเจ้าได้รับโอกาสอันดีในการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างอุปนิสัย "พอเพียง" โดยมูลนิธิสยามกัมมาจล และ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ รวมถึงได้รับความรู้จากท่าน ดร.ทิศนา แขมมณี ในการพัฒนาทักษะการตั้งคำถาม เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเกิดทักษะการคิดและทักษะในการเรียนรู้ต่อไป ขอขอบพระคุณมูลนิธิสยามกัมมาจลที่ให้โอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมดีๆ ดังกล่าว

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Ritthichai Wisetchat