กิจกรรมการหาไอโซเมอร์

กิจกรรมการหาไอโซเมอร์

กิจกรรมการหาไอโซเมอร์ ในกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง ไอโซเมอร์ เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักว่าทำไมสารอินทรีย์ถึงมีจำนวนมากในธรรมชาติ ซึ่งสารมีสูตรโมเลกุลเหมือนกันแต่สามารถมีโครงสร้างได้หลากหลายแบบ นอกจากนี้ ยังเป็นการเลือกใช้ทรัพยากรที่คุ้มค่าและหาได้ในท้องถิ่น ไม่จำเป็นต้องใช้แบบจำลองที่มีราคาแพง

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Ritthichai Wisetchat