Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Guestbook
Webboard
สารชีวโมเลกุลเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์เคมีอินทรีย์ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรมปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมีกรด-เบสสมดุลเคมีอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีของแข็ง ของเหลวและแก๊ส ปริมาณสัมพันธ์
ผลงานครูเต้ย
CHEM CAMP 15 ค่ายเคมี ครั้งที่ 15
ในระหว่างวันที่ 4-14 มีนาคม 2556 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ได้จัดค่ายเคมี ครั้งที่ 15 ขึ้นที่โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา เพื่อเสริมสร้างความรู้ และทักษะทางด้าน
การปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะทางด้านเคมี โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา
ขอขอบคุณคณะอาจารย์และนิสิตนักศึกษา
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นมาเป็นอย่างสูง ภาพกิจกรรม New
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตใหม่ เคมีทั้งสองคน
ขอแสดงความยินดีกับนายมงคล ลอยดี ที่สามารถสอบเข้าศึกษาต่อคณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และนางสาววรรณภา เห็นพรม ที่สามารถสอบเข้าศึกษาต่อ
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้เช่นกัน ครูก็ขอให้นักเรียนตั้งใจเรียน
และพยายามแสวงหาความรู้ให้มากที่สุด เพื่อจะได้เป็นนิสิตนักศึกษาที่มีคุณภาพต่อไป
การทดลองหาไอโซเมอร์โครงสร้างของสารประกอบอินทรีย์
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ทำการทดลองหาไอโซเมอร์โครงสร้าง โดยการประยุกต์ใช้ดินน้ำมัน
ปั้นเป็นอะตอมของธาตุ และใช้ไม้จิ้มฟันแทนพันธะ ซึ่งจากการทดลองดังกล่าว ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้
และเข้าใจถึงหลักการการหาไอโซเมอร์ของสารประกอบอินทรีย์ นอกจากนี้ยังเป็นการประยุกต์
ใช้วัสดุที่หาได้ง่ายมาจัดการเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และฝึกทักษะการทำงานเป็นทีมของแต่ละกลุ่ม ภาพกิจกรรม New
สำหรับปิดภาคเรียนนี้ ให้นักเรียนฝึกสมองด้วย Mind Mapping 13 บทนะครับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 และ 6/1 ปิดเทอมนี้ให้นักเรียนจัดระเบียบความรู้ที่ได้เรียนรู้มา
จากรายวิชาเคมี โดยจัดทำเป็น Mind Mapping ใส่สมุดวาดภาพ และนำส่งในช่วงเปิดเทอมนะครับ
13 บท มีอะไรบ้างให้ดูด้านบนของเว็บนะครับ เคมีเพิ่มเติม 1-5 นั้นแหละครับผม ครูก็ขอให้มี
ความสุขกับการฝึกการจัดระบบองค์ความรู้ผ่าน Mind Mapping นะครับผม (ครูเต้ย 11/10/55)
การเล่าประสบการณ์การเรียนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตเคมี
ในภาคเรียนที่ผ่านมานักเรียนหลายชั้นได้รับฟังประสบการณ์ในการเรียนระดับมหาวิทยาลัยจากรุ่นพี่ 2 คน ได้แก่ พี่จ๋อย
ซึ่งกำลังศึกษาในระดับชั้นปีที่ 1 ในคณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี และพี่ตั้มซึ่งกำลังจะจบชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาตร์
สาขาเคมีเช่นกัน ประสบการณ์ที่พี่ๆ ทั้ง 2 เล่าให้ฟังตั้งแต่สมัยเรียน มัธยมศึกษาตอนต้น จึงถึงปลาย และสำคัญคือตอนเรียนในระดับ
ปริญญา ตรี ทำให้น้ อง ๆ หลายคนมีความมุ่งมั่นในการทำความฝันให้สำเร็จต่อไป ภาพกิจกรรม
ผลการเรียนรายวิชาเคมี (ไม่เป็นทางการ)
ออกแล้วครับ ผลการเรียนรายวิชาเคมีเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3
กิจกรรมการทดลอง รายวิชาเคมีเพิ่มเติม
การทดลอง เรื่อง การศึกษาความสามารถในการให้และรับอิเล็กตรอนของโลหะและไอออนของโลหะ
รายวิชาเคมีเพิ่มเติม 4 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และการทดลอง เรื่อง การเตรียมสารละลาย
จากกิจกรรมดังกล่าว ทำให้นักเรียนได้รับความรู้และทักษะเพิ่มเติมในกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ได้ฝึกปฏิบัติ ทำงานกลุ่ม ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีความสุขต่อไป ภาพกิจกรรม
กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา
สำหรับกิจกรรมในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาของเรานั้น ได้จัดกิจกรรมเน้นความหลากหลาย
เพื่อให้นักเรียนแต่ละกลุ่มแต่ละคน ได้แสดงความสามารถในด้านทักษะทางวิทยาศาสตร์ และทักษะการคิด
ซึ่งจากกิจกรรมดังกล่าว นักเรียนได้ให้ความร่วมมือและเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี พร้อมทั้งหลายคนได้ฝึกทักษะ
กระบวนการต่างๆ จากการเข้าร่วมการแข่งขัน และจากการเป็นพี่เลี้ยงในแต่ละกิจกรรมการเรียนรู้ ภาพกิจกรรม New
ขอแสดงความยินดีกับครุศาสตร์ สาขาวิชาเคมี
สำหรับปีการศึกษา 2554 นี้ ก็เป็นอีกปีหนึ่งที่ถือได้ว่าประสบผลสำเร็จสำหรับนักเรียนและครูผู้สอน
นางสาวพัชริดา ยงขามป้อม นางสาวกิตติยา สุขวิลัยและนางสาวอมรรัตน์ สุดมั่งมี
ที่สามารถสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา สาขาวิชาเคมี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ครูก็ขอให้ทุกคนตั้งใจเรียน ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม และขอให้ประสบผลสำเร็จกับการเรียนต่อไป...ครูเต้ย
ผลสอบรายวิชาเคมี (ไม่เป็นทางการ)
ออกแล้วครับ ผลการเรียนรายวิชาเคมีเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2
การทดลองหารูปร่างโมเลกุล มุมระหว่างพันธะและศึกษาสภาพขั้วของพันธะและโมเลกุลโคเวเลนต์
การหารูปร่างโมเลกุล มุมระหว่างพันธะและการศึกษาสภาพขั้วของพันธะและโมเลกุล
ของสารประกอบโคเวเลนต์ โดยใช้ดินน้ำมันและไม้ขีด ซึ่งจากการทดลองดังกล่าว ทำให้นักเรียน
ได้เรียนรู้ทักษะกระบวนการทดลอง ทักษะกระบวนการทำงานกลุ่ม และที่สำคัญได้รับความรู้
ในเรื่องการทดลองดังกล่าว ซึ่งนักเรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มความสามารถ โดยมีเพื่อนภายในกลุ่ม
คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทำให้ทุกคนมีความสุขในการทดลองดังกล่าว ... ภาพกิจกรรม
การทดลองไทเทรตหาความเข้มข้นของน้ำส้มสายชู
การทดลอง เรื่อง การไทเทรตหาความเข้มข้นของน้ำส้มสายชุ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 5/1
เพื่อศึกษาสภาพความเป็นกรดของน้ำส้มสายชูแต่ละชนิดที่มีจำหน่ายตามท้องตลาดทั่วไป
โดยอาศัยวิธีการไทเทรตกับสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) ซึ่งจากการทดลองดังกล่าว
ทำให้นักเรียนได้รับทราบข้อมูล ฝึกทักษะกระบวนการทดลอง และการทำงานเป็นกลุ่ม ภาพกิจกรรม New
การทดลอง เรื่อง ความสามารถในการให้และรับอิเล็กตรอน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาเคมีเพิ่มเติม 4 บทที่ 9 ไฟฟ้าเคมี ความสามารถในการให้อิเล็กตรอนของโลหะบางชนิด
และความสามารถในการรับอิเล็กตรอนของไอออนบวกในสารละลายบางชนิด นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ได้ฝึกปฏิบัติการ ทำให้ทราบและจัดเรียงลำดับได้อย่างถูกต้อง ทุกคนต่างมีความสุข สนุก ตื่นเต้นกับการปฏิบัติจริง
นอกจากนี้ยังเป็นการเตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัย อย่างเต็มรูปแบบอีกด้วย ภาพกิจกรรม New
การหาไอโซเมอร์ของสารประกอบอินทรีย์ (9/1254)
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาเคมีเพิ่มเติม 5 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง เคมีอินทร๊ย์
โดยนักเรียนจะได้ฝึกปฏิบัติเพื่อหาสูตรโครงสร้างของสารอินทรีย์ ซึ่งมีสูตรโมเลกุลเหมือนกัน แต่สูตรโครงสร้าง
ต่างกันที่เรียกกันว่า ไอโซเมอร์ โดยใช้แบบจำลองอะตอมต่อกันสร้างเป็นรูปโครงสร้างและบันทึกผล
นักเรียนล้วนมีความกระตือรือร้นและมีทักษะในการฝึกปฏิบัติหาไอโซเมอร์เพิ่มมากยิ่งขึ้น ภาพกิจกรรม
ผลการเรียน (เกรด) อย่างไม่เป็นทางการของรายวิชาเคมี (2/10/54)
หลังจากนักเรียนได้เรียนรู้ในรายวิชาเคมีพื้นฐาน เคมีเพิ่มเติม 2 และเคมีเพิ่มเติม 4 มาตลอด 1ภาคเรียน
ตอนนี้ผลการจัดการเรียนรู้ก็ได้ผ่านการตัดเกรดเรียบร้อยแล้ว แต่ก็ยังเป็นที่น่าเสียดายของหลายๆ คน
ที่ยังไม่สามารถคว้าเกรด 4 มาครองได้ แต่หลายคนก็ทำได้ ครูก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนตั้งใจเรียนต่อไป
ความผิดพลาดในวันนี้ ก็ขอให้เป็นประสบการณ์ในครั้งต่อไป   4/3    5/1    5/2    6/1  
การทดลอง เรื่อง การไทเทรตหาความเข้มข้นของน้ำส้มสายชู (18/8/54)
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาเคมีเพิ่มเติม เกี่ยวกับการหาปริมาณความเข้มข้นของสารละลาย
โดยการหาความเข้มข้นของน้ำส้มสายชูที่มีในท้องตลาด นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้ฝึกปฏิบัติการทดลอง
ทำให้ได้ทราบถึงกระบวนการไทเทรตที่ถูกต้อง และเทคนิคต่างในการใช้อุปกรณ์ ทั้งนี้ยังเป็นการสร้างจิตวิญญาณ
การเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ดี และเตรียมความพร้อมสู่สถานบันอุดมศึกษาอีกด้วย ภาพกิจกรรม New
การทดลอง เรื่อง ความสามารถในการให้และรับอิเล็กตรอน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาเคมีเพิ่มเติม 4 บทที่ 9 ไฟฟ้าเคมี ความสามารถในการให้อิเล็กตรอนของโลหะบางชนิด
และความสามารถในการรับอิเล็กตรอนของไอออนบวกในสารละลายบางชนิด นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ได้ฝึกปฏิบัติการ ทำให้ทราบและจัดเรียงลำดับได้อย่างถูกต้อง ทุกคนต่างมีความสุข สนุก ตื่นเต้นกับการปฏิบัติจริง
นอกจากนี้ยังเป็นการเตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัย อย่างเต็มรูปแบบอีกด้วย ภาพกิจกรรม New
การทดลองการเตรียมสารละลาย NaCl
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาเคมีเพิ่มเติม 2 บทที่ 4 ปริมาณสัมพันธ์ ซึ่งถือได้ว่าเป็นหัวใจ
ในการคำนวณปริมาณสาร ความเข้มข้นของสาร กิจกรรมการทดลอง เรื่อง การเตรียมสารละลาย NaCl
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้ฝึกปฏิบัติการ ซึ่งในวันดังกล่าว นักเรียนทุกคนต่างมีความสุข สนุก ตื่นเต้นกับการปฏิบัติจริง
นอกจากนี้ยังเป็นการเตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัยอย่างเต็มรูปแบบอีกด้วย ภาพกิจกรรม New
ผลการเรียน (เกรด) อย่างไม่เป็นทางการ รายวิชาเคมี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553
หลังจากที่เรียนกันมาตั้งแต่ต้นภาคเรียน ตอนนี้ก็เข้าสู่การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนแล้วนะครับ สำหรับรายวิชาเคมีเพิ่มเติม1 และ 3 ม.4/1 4/2 และ 5/1 ก็ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ส่วนเกรด ตอนนี้ครูกำลังดำเนินการยังไงแล้ว รอนิดนึงนะครับผม ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับนักเรียนทุกคนครับ
ผลการเรียนรายวิชาเคมีอย่างไม่เป็นทางการ  4/1  4/2  5/1
ผลการสอบกลางภาค
รายวิชาเคมี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553
หลังจากที่เรียนกันมาตั้งแต่ต้นภาคเรียน ตอนนี้ก็เข้าสู่การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนแล้วนะครับ ส่วนเกรด ตอนนี้ครูกำลังดำเนินการยังไงแล้ว รอนิดนึงนะครับผม ก็ขอเป็นกำลังใจ
ให้กับนักเรียนทุกคนครับผลการเรียนรายวิชาเคมีอย่างไม่เป็นทางการ  4/1  4/2  5/1
ผลการเรียน (เกรด) อย่างไม่เป็นทางการ รายวิชาเคมี ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553
หลังจากที่เรียนกันมาตั้งแต่ต้นภาคเรียน ตอนนี้ก็เข้าสู่การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนแล้วนะครับ สำหรับรายวิชาเคมีพื้นฐาน ม.4/1 และ 4/2 ก็ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ส่วนเกรด ตอนนี้ครูกำลังดำเนินการยังไงแล้ว รอนิดนึงนะครับผม ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับนักเรียนทุกคนครับ
ผลการเรียนรายวิชาเคมีอย่างไม่เป็นทางการ  4/1  4/2  5/1
การทดลองเรื่อง สมบัติบางประการของโลหะ
กิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาเคมีพื้นฐาน โดยครูเต้ยได้ทำจัดกิจกรรมการทดลอง เรื่อง สมบัติบางประการของโลหะ
กับสารละลายบางประเภท โลหะที่ใช้ ได้แก่ โซเดียม สังกะสี และทองแดง สารละลายที่ใช้ทำปฏิกิริยา ได้แก่
กรดไฮโดรคลอริก โซเดียมไฮดรอกไซด์ และน้ำ นอกจากนี่ยังศึกษาปฏิกิริยาระหว่าง โซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต
(ผงฟู) จากการจัดกิจกรรมดังกล่าว ทำให้นักเรียนชื่นชอบและรักในวิทยาศ่าสตร์มากขึ้น สู้ๆๆทุกคนครับผม
ภาพกิจกรรม
โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้จัดกิจกรรมการสอนเสริม ปีการศึกษา 2553
ผู้อำนวยการปัญญา เพียพิมเพิ่ม ได้ให้นโยบายในการจัดกิจกรรมการสอนเสริมความรู้ให้กับนักเรียน
ที่สนใจและมีความใฝ่รู้ในรายวิชาต่างๆ โดยเมื่อเสาร์ที่ 4 กันยายนที่ผ่านมา ได้มีการสอนเสริมเพื่อติว
ให้กับนักเรียนชั้น ม.6 ในการสอบเข้าศึกษาต่อ โดยในรายวิชาเคมีได้ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว
อยู่เสมอ โดยได้จัดสอนเสริมให้กับนักเรียนชั้น ม.4 และ ม.5 ในทุกวันอาทิตย์เช่นกัน เพื่อลูกๆ ของพวกเรา
ภาพกิจกรรม
งานแข่งขันทักษะความเป็นเลิศ เทิดพระเกียรติองค์ราชัน ประจำปีการศึกษา 2553
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2553 สถาบันชัยภูมิบริหารธุรกิจได้จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะขึ้น
โดยนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะการแสดงทางวิทยาศาสตร์สามารถคว้าเหรียญทอง
และเหรียญเงินสำหรับระดับม.ปลายและ ม.ต้น ตามลำดับ ขอแสดงความยินดีด้วยครับผม
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ประจำปีการศึกษา 2553
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2553 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติขึ้น
เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับรายวิชาเคมี โดยได้แบ่งเป็นฐานต่างๆ ดังนี้ 1. แบบจำลองอะตอม
2. การตวงสาร 3. การเตรียมสารละลาย 4. การไทเทรตกรด-เบส 5. การใช้อุปกรณ์การทดลอง ภาพกิจกรรม
สอบกลางภาคแล้วครับผม ประกาศผลสอบกลางภาคเคมีครับผม
ในระหว่างวันที่ 4-6 สิงหาคม โรงเรียนได้ดำเนินการสอบกลางภาค แล้วนักเรียนพร้อมหรือยังครับผม
สำหรับรายวิชาเคมีพื้นฐาน และเพิ่มเติม 2 แล้ว นักเรียนสามารถดูแนวข้อสอบได้ที่นี้นะครับผม
หวังว่านักเรียนทุกคนคงจะได้คะแนนเต็มนะครับผม สู้ๆ ทุกคนครับผม เป็นกำลังใจให้
แนวข้อสอบ   ผลการสอบอย่างไม่เป็นทางการ 4/1 4/2 5/1 New
กิจกรรมการสอนเสริมเคมีพื้นฐาน และเคมีเพิ่มเติม 2
สำหรับในปีการศึกษา 2553 ผมครูเต้ยได้รับมอบหมายจากทางโรงเรียนให้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ในรายวิชาเคมีพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และเคมีเพิ่มเติม 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งในการสอนรายวิชาดังกล่าว
ได้เปิดสอนเสริมให้กับนักเรียนที่สนใจเพื่อเพิ่มพูนความรู้และเตรียมตัวในการสอบระดับต่างๆ โดยในการจัดการสอน
เน้นการสอนที่กระตุ้นให้นักเรียนเข้าใจ ไม่น่าเบื่อ และเสริมด้วยข้อสอบ GAT PAT และ O-NET ครับผม
ภาพกิจกรรม New
การทดลอง เรื่อง การเตรียมสารละลาย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
สำหรับในปีการศึกษา 2553 ผมครูเต้ยได้รับมอบหมายจากทางโรงเรียนให้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ในรายวิชาเคมีพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และเคมีเพิ่มเติม 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งในการสอนรายวิชาดังกล่าว
ได้ให้นักเรียนปฏิบัติการทดลองเรื่องการเตรียมสารละลาย ซึ่งการทดลองดังกล่าวถือว่าเป็นพื้นฐานการรายวิชาเคมี
นักเรียนทุกคนล้วนตื่นเต้นและสนุกกับการทดลอง นอกจากนี้ยังได้เรียนรุ้ทักษะกระบวนการการทดลองอย่างถูกต้อง
ภาพกิจกรรม New
เปิดเรียนแล้วครับ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
สำหรับในปีการศึกษา 2553 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิก็ได้เปิดเรียนอย่างเป็นทางการ
เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2553 ที่ผ่านมา สำหรับผมครูเต้ย ปีนี้ได้มีโอกาสสอนนักเรียนชั้น ม.4 และ ม.5 ครับผม
รายวิชาเคมีพื้นฐาน ว 31102 และเคมีเพิ่มเติม 2 ว 30222 ก็ฝากให้นักเรียนทุกคนตั้งใจเรียน พยายามทำความฝัน
ของตนเองให้สำเร็จ ถ้ามีปัญหาอะไรให้ครูช่วย ยินดีช่วยเต็มที่ครับผม
กิจกรรมทัศนศึกษ ณ อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย และสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหิน จ.นครราชสีมา
นักเรียนโรงเรียนบ้านเป้าวิทยาและคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้เข้าศึกษาอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย
และสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553
นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้รับความรู้และประสบการณ์โดยตรง ซึ่งทุกคนมีความประทับใจเป็นอย่างมาก
สุดท้ายนี้ในนามโรงเรียนบ้านเป้าวิทยาขอขอบพระคุณท่านวิทยากร และทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ภาพกิจกรรม New
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้ผลการเรียน 4 นะครับผม (ไม่เป็นทางการ)
ผลการเรียนรายวิชาเคมีเพิ่มเติม 5 รหัส ว 40225 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552
ได้ออกมาแล้วครับผม ใครได้เกรดอะไรดูเองนะครับ ส่วนใครที่ดูผลแล้วคะแนนมีข้อผิดพลาด
กรุณาแจ้งกับที่ครูด้วยนะครับผม จะได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ทันเวลาครับผม
ตรวจสอบคะแนนและผลการเรียน (ฉบับตรวจสอบ) 6/1  6/2  6/3
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
ระบบรับตรง  มหาวิทยาลัยมหาสารคามซึ่งนำความภาคภูมิใจมาสู่โรงเรียนและผู้ปกครอง

1. น.ส.ประภัสสร  เหมะพงษ์นิตินันท์  วท.บ.เคมี   2. นายณัฐวิทย์ สุทธิอาจ  วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์
3. น.ส.ขนิษฐา เลี่ยมปรีชา สถ.บ. สถาปัตยกรรม 4. น.ส.พาลักษณ์  มุ่งหมาย  ร.บ.บริหารรัฐกิจฯ
5. น.ส.รสสุคนธ์   หลวงจันทร์ ร.บ. บริหารรัฐกิจฯ 6. น.ส.ชนากานต์   จรัญฤทธิ์  วท.บ.จิตวิทยา
7. นายพงษ์สิทธิ์  คำจันทร์   วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา 8. น.ส.นพอนงค์   ประทุมแก้ว  ศป.บ.ทัศนศิลป์ New
โครงการนักเรียน บ้าน ชุมชนและโครงงาน นำเสนอในงานกิจกรรมวันรักโรงเรียน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1-6/2 ร่วมกันนำเสนอผลงานจากโครงงานที่ได้จัดทำขึ้น ซึ่งได้รับความสนใจผู้ร่วมงานจำนวนมาก
นอกจากนี้ผลงานดังกล่าวยังสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียน บ้านและชุมชน ซึ่งได้รับความร่วมมือและสนับสนุน
จากวิทยากรท้องถิ่น ผู้ปกครอง ชุมชนและโรงเรียนเป็นอย่างดี สมควรได้รับการขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้  
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันรักโรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา
ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553 ที่ผ่านมา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา นำโดย ผู้อำนวยการปัญญา เพียพิมเพิ่ม
ได้จัดกิจกรรมวันรักโรงเรียนขึ้น เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์โรงเรียน พร้อมทั้งให้นักเรียนได้มีโอกาส
นำเสนอผลงานได้จัดทำขึ้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้นำเสนอความรู้หลากหลาย
พร้อมเกมส์สนุก ๆ มากมาย ภาพกิจกรรม 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ผลการแข่งขันมหกรรมทักษะวิชาการ กิจกรรม Science Show
ตัวแทนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของพวกเราชาวฟ้า-แสดก็สามารถคว้าเหรียญทองอันดับ 2
ส่วนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้เหรียญทองอันดับ 4 นี้ก็คือหนึ่งในความภาคภูมิใจของพวกเรา
ยังไงแล้ว พวกเราก็ขอขอบพระคุณครูผู้ฝึกสอน และพี่น้องชาวฟ้า-แสดที่คอยเป็นกำลังใจให้  

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

กิจกรรมในโครงการเยาวชนทัศนศึกษากิจการ กฟผ. และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปี 2552
นักเรียนที่ร่วมโครงการในระหว่าง วันที่ 24-27 พฤศจิกายน 2552 ตามเส้นทางเขื่อนจุฬาภรณ์-โรงไฟฟ้าแม่เมาะ-เขื่อนสิริกิตติ์
และโรงไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์ ได้เร่งขยายผล และสร้างเครือข่ายเยาวชน เพื่อให้ได้ทราบบทบาทหน้าที่ กิจการ
ของ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และเพื่อกระตุ้นให้ทุกคน ร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมรวมทั้งเห็นความ
สำคัญของการประหยัดพลังงานไฟฟ้า ยังไงแล้วก็ช่วยกันนะครับผม เพื่ออนาคตของโลก ภาพกิจกรรม
ผลการสอบกลางภาค รายวิชาเคมีเพิ่มเติม 5 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552
คะแนนที่ออกมาก็เป็นส่วนหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงความเอาใจใส่ของนักเรียนและครู
ยังไงแล้ว ก็ขอให้นักเรียนได้ตั้งใจในการอ่านหนังสือและตั้งใจในการเรียนให้มากขึ้น
สู้ๆ นะครับผม ครูขอเป็นกำลังใจให้ ผลการสอบกลางภาค    ม.6/1    ม.6/2    ม.6/3 
การสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552
ครูเต้ยก็ขอให้นักเรียนตั้งใจอ่านหนังสือให้เยอะๆ ทำความเข้าใจให้มาก รับประกันว่า
เกรด 4 อยู่ในมือเราแน่นอน ถ้าไม่เข้าใจก็ขอให้นักเรียนกล้าที่จะถาม เพื่อเพิ่มเติมความรู้ของเราเอง
พี่ๆ ม.6 ก็ขอให้ตั้งใจ ทำให้ดีที่สุดนะครับ ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนครับผมแนวข้อสอบกลางภาค
ขอแสดงความยินดีกับพี่คนเก่งชาวฟ้า-แสด
คุณครูก็ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในการเข้าศึกษาต่อโควต้ารับตรง
ของมหาวิทยามหาสารคามและมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีด้วยนะครับผม
ยังไงแล้วก็เตรียมตัวสอบสัมภาษณ์กันดีๆ แล้วกัน ปรึกษาได้ที่งานแนะแนวหรือที่ครูเต้ยนะครับ
เทอม 2 ม.6 ปีนี้พร้อมแล้วหรือยัง
สำหรับภาคเรียนที่ 2 นี้ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ เคมีเพิ่มเติม 5 ซึ่งประกอบไปด้วย 3 บท
คือ 1.เคมีอินทรีย์ 2.เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และ ผลิตภัณฑ์ 3.สารชีวโมเลกุล ซึ่งนักเรียนสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ในแบบเรียน
นอกจากนี้ 3 บทดังกล่าวยังใช้ในการเรียนระดับอุดมศึกษา เช่น เคมีอินทรีย์  ฝากให้นักเรียนเก็บเกี่ยวความรู้ให้ได้มากที่สุด

สอบ GAT และ PAT ครั้งที่ 3
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านเป้าวิทยาขอเป็นกำลังใจให้กับพี่ๆ ชาวฟ้าแสด ม. 5 และ ม. 6 ที่เข้าสอบ GAT และ PAT
ในสัปดาห์นี้ ยังไงแล้วก็ขอให้พยายามตั้งใจทำข้อสอบให้สุดความสามารถ และนำเอาความรู้ที่คุณครูมอบให้ไปใช้
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และอย่าลืมตั้งสมาธิให้ดีก่อนทำข้อสอบนะครับผม ด้วยความหวังดีจากครูเต้ยครับผม

ออกแล้วผลสอบเคมีเพิ่มเติม 2 ของ ม.5 และเคมีเพิ่มเติม 4 ของ ม.6
หลายคนคงพอใจกับคะแนนและเกรดที่ทำได้นะครับ ยังไงแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่ต้ังใจเรียน
ครูก็หวังว่าคะแนนและเกรดที่ทำได้คงจะช่วยให้นักเรียนทุกคนมีกำลังใจในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้
ในทุกๆ วิชา โดยเฉพาะวิชาเคมีครับผม ตรวจสอบคะแนนและผลการเรียน

กิจกรรมการสอบปลายภาค รายวิชาเคมีเพิ่มเติม 2 และ 4 สำหรับนักเรียนชั้น ม. 5 และ ม. 6 ตามลำดับ
ผ่านไปแล้วนะครับสำหรับการสอบปลายภาครายวิชาเคมี เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 24 กันยายน 2552 นักเรียนหลายคนที่มีความตั้งใจ
อ่านหนังสือก็จะสามารถทำได้ไม่ยากนัก แต่สำหรับนักเรียนที่ไม่ได้อ่านหนังสือมา คงจะยากน่าดูนะครับผม ยังไงแล้วนักเรียน
สามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อสอบปลายภาคได้นะครับและสามารถตรวจสอบผลคะแนนและเกรดได้เร็วนี้

กิจกรรมการนำเสนอความรู้วิทยาศาสตร์ตามรายวิชาเคมี ของนักเรียนชั้น ม. 5/1
เมื่อช่วงสัปดาห์วิทยาศาสตร์ เดือนสิงหาคม 2552 ที่ผ่านมา นักเรียนชั้น ม. 5/1 ได้ร่วมกันนำเสนอความรู้เกี่ยวกับรายวิชาเคมี
นิทรรศการแบ่งเป็นบทๆ ให้กับพี่ๆ น้องๆ ชาวฟ้า-แสดได้ศึกษาหาความรู้ตามบริเวณต่างๆ เช่น ใต้ร่มไม้ หน้าศูนย์เคมี เป็นต้น
จากกิจกรรมดังกล่าวทำให้เพื่อนๆ พี่ๆ และน้องๆ ชาวฟ้า-แสดได้รับความรู้ทางเคมีเพิ่มมากยิ่งขึ้น ภาพกิจกรรม
  

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ประจำปีการศึกษา 2552
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2552 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ขึ้น นักเรียนได้ร่วมกันจัดแสดงนิทรรศการ
เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับรายวิชาเคมี โดยได้แบ่งเป็นฐานต่างๆ ดังนี้ 1. แบบจำลองอะตอม
2. การชั่งสาร 3. การเตรียมสารละลาย 4. การไทเทรตกรด-เบส 5. การใช้อุปกรณ์การทดลอง
ภาพกิจกรรม

 

   
Free Traffic Counter
1800Flowers Discount Coupons  
เริ่มนับ 9/9/2009
 
ศัพท์เคมี