CHEM CAMP 15

By torychem

ในระหว่างวันที่ 4-14 มีนาคม 2556 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดค่ายเคมี ครั้งที่ 15 ขึ้นที่โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา เพื่อเสริมสร้างความรู้ และทักษะทางด้านการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะทางด้านเคมี เป็นการกระตุ้นให้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาได้เล็งเห็นความสำคัญในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เสริมสร้างเยาวชนให้มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ฝึกการทำงานเป็นกลุ่ม เพื่อเกิดความสามัคคีภายในหมู่คณะ จากกิจกรรมดังกล่าวทำให้นักเรียนโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา และโรงเรียนที่ได้เข้าร่วม คณะครู ผู้บริหารมีความประทับใจในการดำเนินค่ายในครั้งนี้เป็นอย่างมาก นักเรียนได้เรียนรู้กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ มีความหลากหลายการเรียนรู้ในบทเรียนและเทคนิคในการสอนทำให้นักเรียนมีความรู้ ทักษะกระบวนการเพิ่มมากยิ่งขึ้น ในนามของผู้ประสานงานโรงเรียนบ้านเป้าวิทยาต้องขอขอบพระคุณ คณาจารย์ภาควิชาเคมีทุกท่าน ผศ.ดร.สมเกียรติ ศรีจารนัย หัวหน้าภาควิชาเคมี และที่จะขาดไม่ได้ ผศ.ดร.วิทยา เงินแท้ และ ผศ.ดร.พนาวัลย์ หมู่โสภณ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ขอขอบคุณคณะนิสิตภาควิชาเคมีทุกๆ คนที่ให้ความเป็นกันเองกับน้องๆ และสร้างความหวังครั้งใหญ่ให้กับน้องๆ ทุกๆ คน ขอบคุณนายกีรติ ภูนาหา ผู้อำนวยการค่าย ผู้รับผิดชอบโครงการ ยังไงแล้วก็ขอให้จัดค่ายเป็นประโยชน์ อย่างนี้สืบไป และขอให้ค่ายนี้ประสบความสำเร็จอย่างนี้ตลอดไป

1
2
3
4
5
6
7
8
9
torychem