กิจกรรมการจัดการเรียนรู้รายวิชาเคมี Think Pair Share

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้รายวิชาเคมี Think Pair Share

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้รายวิชาเคมี Think Pair Share ในระหว่างปีการศึกษา 2556 ทางรายวิชาเคมีได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค Think Pair Share โดยให้นักเรียนเริ่มต้นด้วยการสร้างสมาธิโดยการนั่ง เล่นเกมส์ และระลึกถึงสิ่งที่เรียนมาในคาบที่แล้ว จากนั้นให้แต่ละคนร่วมกันศึกษาในหัวข้อที่กำหนด เมื่อเวลาผ่านไปก็ให้นักเรียนร่วมกันพูดคุยสิ่งที่ได้เป็นคู่ๆ และขั้นตอนต่อไป คือ ส่งตัวแทนกลุ่มร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วมกันสรุปทั้งหมด ทำแบบฝึกหัดเพื่มเติมเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและทักษะต่อไป

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Ritthichai Wisetchat